Hae Yliopiston Apteekin tutkimusapurahaa

Yliopiston Apteekin tutkimusapuraha julistetaan haettavaksi. Apurahan suuruus on 20 000 euroa ja se on tarkoitettu henkilökohtaiseksi apurahaksi päätoimiseen väitöskirjaan tähtäävään lääkehuoltoon liittyvään tutkimukseen. Erityisesti hakemukset lääkitysturvallisuutta, moniammatillista lääkehoitoa ja muihin rationaalista lääkehoitoa edistäviin tutkimuksiin ovat tervetulleita. Apurahansaajan on kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä esitettävä Yliopiston Apteekille selvitys tutkimustyönsä ja jatko-opintojensa edistymisestä sekä annettava eripainokset tutkimustyön yhteydessä syntyneistä julkaisuista.

Hakemukseen on sisällytettävä:

 • ansioluettelo (enintään kaksi sivua) ja julkaisuluettelo
 • tutkimussuunnitelman tiivistelmä (1-2 sivua; loppuun pyydämme laittamaan lyhyen arvion tutkimuksen merkityksestä lääkehuollon kehittämisessä)
 • yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma, jossa esitetään tutkimuksen tavoite, menetelmät, rahoitussuunnitelma ja aikataulut (enintään viisi sivua)
 • apurahan käyttösuunnitelma
 • väitöskirjatyön ohjaajan lausunto/suosituskirje ja selvitys väitöskirjatyön edistymisestä
 • erittely viimeisen kolmen vuoden aikana saaduista apurahoista sekä tieto apuraha-anomuksista, joiden käsittely on vielä kesken.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: merkitys lääkehuollon kehittämisessä, tutkimushankkeen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman selkeys, hakijan aktiivisuus tutkijana ja näyttö tutkimustyön edistymisestä (työnohjaajan lausunto/suosituskirje) sekä rahoituksen tarve väitöskirjatyön valmistumisen kannalta. Arvioinnissa huomioidaan vain hakemukset, joissa haetaan rahoitusta koko vuodeksi. Hakemus voi olla suomen- tai englanninkielinen. Lääkehuollon tutkimus on yksi Yliopiston Apteekin yhteiskunnallisista erityistehtävistä.

Yliopiston Apteekille osoitettu hakemus (kaikki asiakirjat yhtenä pdf-dokumenttina) on toimitettava sähköpostilla viimeistään 30.9.2023 osoitteeseen: [email protected]

Lisätietoja:
Kari Linden 
tutkimuspäällikkö
[email protected]
p. 050 395 0647

University Pharmacy RESEARCH GRANT

University Pharmacy awards a grant for a one-year full-time work. The amount of a grant is 20 000 Euros. The grant is given for scientific research aiming at a doctoral dissertation on pharmaceutical care and/or services. In particular, applications for the research projects on medication safety, multidisciplinary pharmaceutical care and other topics enhancing rational pharmacotherapy are welcome. Grantee is required to provide a report on how he/she has used the grant within two years of the final payment of the grant.

The application should include the following:

 • Resume (max. 2 pages) and a list of publications
 • Summary of a research plan (1-2 pages; a short statement of the value of the study project for the development of pharmaceutical care and/or service is requested at the end of the summary)
 • Detailed research plan including aim, material and methods, financing plan and timetable (max. 5 pages)
 • Plan of the use of the University Pharmacy Research Grant
 • Supervisor’s statement on the applicant’s research plan and the status of PhD studies
 • List of grants awarded with in the last three years and information concerning the on-going grant applications  

In the evaluation process of the grant applications, the following aspects are taken into account: contribution to the development of pharmaceutical care and/or services, innovativeness of the research project, clarity of the research plan, researcher’s activeness as a researcher, evidence of the progress of the research project (supervisor’s statement) and the need for funding. The application can be written in Finnish or in English. Research of pharmaceutical services is one of the special duties of University Pharmacy.

The applications as a pdf document (one document including all attachments) are submitted by email to [email protected]. The deadline for applications is 30.9.2023.

Further information concerning the grant and application process: 

Kari Linden
Research Manager
[email protected]
tel. 050 395 0647