Vastuullisen toiminnan periaatteet Yliopiston Apteekin toimittajille

Yliopiston Apteekki on määritellyt vastuullisen toiminnan periaatteet, joihin sen kaikkien tavaran- ja palveluntoimittajien tulee sitoutua. Yliopiston Apteekki odottaa toimittajiltaan avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä sekä vastuullista toimintaa. 

Toimittajien edellytetään noudattavan seuraavia sopimuksia: YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, YK:n korruptionvastainen yleissopimus, ILO:n yleissopimukset ja OECD:n ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan. Lisäksi toimittajien sekä heidän alihankkijoidensa ja koko toimitusketjunsa tulee noudattaa alla mainittuja periaatteita.

Toiminnan lainmukaisuus ja eettisyys

Toimittajien tulee noudattaa paikallista lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja hyviä liiketapoja. Tämän lisäksi toimittajien toiminnan tulee olla eettisesti kestävää ja vastuullista.

Toimittaja ei saa syyllistyä lahjontaan, rahanpesuun, korruptioon tai laittomaan kaupankäynnin rajoittamiseen. Toimittaja ohjeistaa myös omia työntekijöitään aktiivisesti ennaltaehkäisemään rikollista ja epäeettistä toimintaa.

Ihmisoikeudet ja työntekijän oikeudet

Toimittajien tulee kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Toimittaja ei käytä lapsityövoimaa, pakkotyötä eikä muutoinkaan loukkaa ihmisoikeuksia. 

Toimittajat eivät hyväksy syrjintää, uhkailua, sortoa tai häirintää missään muodossa. Toimittaja sitoutuu kohtelemaan kaikkia työntekijöitään reilusti ja kunnioittavasti sekä kunnioittaa työntekijöidensä yhdistymisvapautta ja vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen.

Työterveys ja -turvallisuus

Toimittaja edistää työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä noudattaa kaikkia sitä koskevia työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Toimittaja huolehtii aktiivisesti työolojen turvallisuudesta ja pyrkii ehkäisemään onnettomuuksia ja työtapaturmia. 

Ympäristö

Toimittaja tunnistaa oman toimintansa ympäristövaikutukset, pyrkii aktiivisesti vähentämään päästöjään ja pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Toimittaja noudattaa ympäristöä koskevia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja määräyksiä.

Toimitusketjun vastuullisuus

Yliopiston Apteekki edellyttää toimittajia tekemään vastuullisia valintoja läpi koko toimitusketjun. Toimittajat sitoutuvat varmistamaan tuotteidensa turvallisuuden ja hyvän saatavuuden. Toimittaja vastaa siitä, että myös sen palveluntarjoajat, toimittajat ja alihankkijat noudattavat lakeja, määräyksiä ja kansainvälisiä säädöksiä.