Lääkehoidon arviointipalvelut

Lääkehoidon arviointipalvelun avulla saadaan arvio potilaan kokonaislääkityksestä. Lääkehoidon onnistumista tukevan palvelumme tavoitteena on varmistaa, että henkilön käyttämät lääkkeet sopivat yhteen eikä lääkityksestä aiheudu ylimääräisiä haittavaikutuksia. 

Yliopiston Apteekin tarjoamaan annosjakelupalveluun sisältyy aina lääkityksen arviointi, joka varmistaa potilaalle määrättyjen lääkkeiden yhteensopivuuden ja minimoi lääkehaittoja. Arvioinnissa hyödynnämme Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Yliopiston Apteekin omia tietokantoja sekä farmaseuttista asiantuntemusta.

Lääkityksen arviointipalvelussa käymme läpi potilaan käytössä olevan lääkityksen. Samalla arvioimme, ettei hänen käytössään ole haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä tai ettei käyttöön ole vahingossa jäänyt samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita. 

Lääkehoidon arviointipalvelussa farmaseuttimme tai proviisorimme laatii yhteenvedon mahdollisista yhteisvaikutuksista ja lääkityksen päällekkäisyyksistä. Raportin ensimmäisellä sivulla on arvioitsijan laatima selkokielinen yhteenveto tärkeimmistä havainnoista ja lisäksi paljon terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua tietoa. Arviointiraportin löydökset käydään läpi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja sovitaan yhdessä mahdollisten lääkitysmuutosten toteutuksesta.

Koulutetuilla ammattilaisillamme on asiantuntemus suorittaa:

 • Lääkehoidon tarkistus
 • Lääkehoidon arviointi (LHA)
 • Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA)

Arviointipalvelujen perustaso on lääkityksen tarkistus, eli lääkkeiden oikean käytön varmistaminen (sis. itsehoitovalmisteet) ja opastus, tarvittaessa lääkelistan päivitys. Perustason tarkistus ei vaadi moniammatillista yhteistyötä.

Sekä LHA- että LHKA-tasoisia arviointeja tekee erikoiskoulutettu ja pätevöitetty farmasian ammattilainen. Arvion laatimiseen ja terveys- ja lääkitystietojen käsittelyyn tarvitaan potilaan suostumus. Lisäksi tarvitaan potilaan ajantasainen lääkelista, diagnoosit ja laboratorioarvot. Arviossa keskeistä on myös potilaan tai mahdollisesti omaisen tai hoitajan haastattelu. 

Mitä lääkehoidon arviointi (LHA) sisältää?

 • Potilaan tai hänet hyvin tuntevan läheisen tai hoitajan haastattelu
 • Arvioidaan lääkityksen tarkoituksenmukaisuutta, tunnistetaan ja ratkaistaan kliinisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia, kuten:
  - Päällekkäislääkitykset
  - Yhteisvaikutukset
  - Haittakuormat
  - Keskeiset haitat vs. käytetyt lääkkeet
  - Epätarkoituksenmukaiset lääkitykset/annokset/hoidon kesto
  - Iäkkäillä vältettävät lääkkeet
  - Muut huomiot (ottoajat, alilääkitys ym.)
 • Kirjallinen raportti löydöksistä potilaalle itselleen ja tarvittaessa lääkärille suunnatun osion lääkitysmuutosehdotuksista
 • Muutoksista ja havainnoista keskustellaan potilaan tai hänen hoidostaan vastaavan henkilön kanssa sekä sovitaan yhdessä muutosten toteutuksesta ja seurannasta

Mitä lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) sisältää?

 • Lääkehoidon arvioinnin lisäksi varmistetaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus ottaen huomioon sairaudet ja terveydentila
 • Haastattelu mieluiten kotona tai hoitopaikalla, otetaan huomioon kaikki lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvät seikat
 • Ratkaistaan lääkehoitoon kokonaisuudessaan ja terveydentilaan liittyviä hoidollisesti merkittäviä ongelmia 
 • Yhteistyön potilaan, hoitavan lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien sekä tarvittaessa myös potilaan läheisten ja perheen kanssa
 • Kirjallisen raportin toimituksen yleensä suoraan lääkärille (potilaalle tarvittaessa oma yhteenveto)
 • Lääkärin vahvistamat tarvittavat korjaustoimenpiteet lääkehoitoon tai lääkärin vahvistuksen siitä, ettei korjaustoimenpiteitä tarvita 
 • Suunnitelman lääkitysmuutosten seurantaan*

*vaatii yleensä kaikilta osapuolilta vahvaa sitoutumista ja pitkäjänteistä seurantaa (esim. unilääkityksen purku)

Lääkehoidon arviointipalvelumme hyödyt

Hyödyt potilaalle

 • Parantaa lääkitysturvallisuutta 
 • Minimoi lääkehaittoja ja päällekkäisyyksiä
 • Varmistaa lääkkeiden yhteensopivuuden 
 • Varmistaa lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden

Hyödyt lääkärille

 • Säästää aikaa lääkitysmuutosten teossa 
 • Kartoittaa lääkityksen ongelmakohdat 
 • Ratkaisee potilaan lääkehoitoon ja terveydentilaan liittyviä ongelmia 

Hyödyt hoitoyksikölle

 • Tarjoaa työkaluja ongelmien tunnistamiseen 
 • Ratkaisee kliinisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia
 • Edistää rationaalisen ja kustannustehokkaan lääkehoidon toteutumista

Ota yhteyttä!

Annosjakelun asiakaspalvelu

Arkisin klo 7.30-16.00 | 0300 20205 (0,2 e/min + pvm/mpm) | [email protected] Lue lisää