Annosjakeluasiakkaan lääkehoidon arviointi ja tarkastus

Yliopiston Apteekin annosjakelupalveluun sisältyy aina lääkityksen tarkistus.

Lääkehoidon tarkistus ja arviointi osana annosjakelupalvelua

Yliopiston Apteekin annosjakelupalveluun sisältyy aina lääkityksen tarkistus, joka varmistaa asiakkaalle määrättyjen lääkkeiden oikean käytön ja minimoi lääkehaittoja. 

Tarjoamme annosjakelun maksullisena lisäpalveluna lääkehoidon arviointipalveluita, joiden avulla saadaan tarkempi arvio asiakkaan kokonaislääkityksestä. Lääkehoidon onnistumista tukevan palvelumme tavoitteena on varmistaa, että henkilön käyttämät lääkkeet sopivat yhteen eikä lääkityksestä aiheudu ylimääräisiä haittavaikutuksia. 

Tutustu tarkemmin lääkehoidon arviointipalveluihin

Lääkehoidon arviointipalveluidemme hyödyt

Hyödyt annosjakeluasiakkaalle

 • Parantaa lääkitysturvallisuutta 
 • Minimoi lääkehaittoja ja päällekkäisyyksiä
 • Varmistaa lääkkeiden yhteensopivuuden 
 • Varmistaa lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden

 

Hyödyt lääkärille

 • Säästää aikaa lääkitysmuutosten teossa 
 • Kartoittaa lääkityksen ongelmakohdat 
 • Ratkaisee potilaan lääkehoitoon ja terveydentilaan liittyviä ongelmia
 • Sisältää lääkehoidon arviointiraportin lääkärin ja hoivayksikön käyttöön

 

Hyödyt hoitoyksikölle

 • Tarjoaa työkaluja ongelmien tunnistamiseen 
 • Ratkaisee kliinisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia
 • Edistää rationaalisen ja kustannustehokkaan lääkehoidon toteutumista

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Koulutetuilla ammattilaisillamme on asiantuntemus suorittaa

Lääkityksen tarkistus sisältyy Yliopiston Apteekin annosjakelupalveluun.

Lääkityksen tarkistus

Arviointipalvelujen perustaso on lääkityksen tarkistus, eli lääkkeiden oikean käytön varmistaminen ja opastus, tarvittaessa ehdotukset lääkelistan päivitykseen.

Lääkehoidon arviointi on Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelun lisäpalvelu.

Lääkehoidon arviointi (LHA)

Arvioidaan lääkityksen tarkoituksenmukaisuutta, tunnistetaan ja ratkaistaan kliinisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia, kuten päällekkäislääkitykset ja yhteisvaikutukset.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelun lisäpalvelu.

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA)

Lääkehoidon arvioinnin lisäksi varmistetaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus ottaen huomioon sairaudet ja terveydentila.

Näin arviointi tapahtuu

Lääkehoidon arviointipalvelussa käymme läpi annosjakeluasiakkaan käytössä olevan lääkityksen. Samalla arvioimme, ettei hänen käytössään ole haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä tai ettei käyttöön ole vahingossa jäänyt samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita. 

Lääkehoidon arviointipalvelussa farmaseuttimme tai proviisorimme laatii yhteenvedon mahdollisista yhteisvaikutuksista ja lääkityksen päällekkäisyyksistä. Raportin ensimmäisellä sivulla on arvioitsijan laatima selkokielinen yhteenveto tärkeimmistä havainnoista ja lisäksi paljon terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua tietoa. Arviointiraportin löydökset käydään läpi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja sovitaan yhdessä mahdollisten lääkitysmuutosten toteutuksesta.

Lääkehoidon arviointien sisällöt

Mitä lääkehoidon arviointi (LHA) sisältää?
 • Potilaan tai hänet hyvin tuntevan läheisen tai hoitajan haastattelu
 • Arvioidaan lääkityksen tarkoituksenmukaisuutta, tunnistetaan ja ratkaistaan kliinisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia, kuten:

  - Päällekkäislääkitykset
  - Yhteisvaikutukset
  - Haittakuormat
  - Keskeiset haitat vs. käytetyt lääkkeet
  - Epätarkoituksenmukaiset lääkitykset/annokset/hoidon kesto
  - Iäkkäillä vältettävät lääkkeet
  - Muut huomiot (ottoajat, alilääkitys ym.)
 • Kirjallinen raportti löydöksistä potilaalle itselleen ja tarvittaessa lääkärille suunnatun osion lääkitysmuutosehdotuksista
 • Muutoksista ja havainnoista keskustellaan potilaan tai hänen hoidostaan vastaavan henkilön kanssa sekä sovitaan yhdessä muutosten toteutuksesta ja seurannasta
Mitä lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) sisältää?
 • Lääkehoidon arvioinnin lisäksi varmistetaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus ottaen huomioon sairaudet ja terveydentila
 • Haastattelu mieluiten kotona tai hoitopaikalla, otetaan huomioon kaikki lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvät seikat
 • Ratkaistaan lääkehoitoon kokonaisuudessaan ja terveydentilaan liittyviä hoidollisesti merkittäviä ongelmia 
 • Yhteistyön potilaan, hoitavan lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien sekä tarvittaessa myös potilaan läheisten ja perheen kanssa
 • Kirjallisen raportin toimituksen yleensä suoraan lääkärille (potilaalle tarvittaessa oma yhteenveto)
 • Lääkärin vahvistamat tarvittavat korjaustoimenpiteet lääkehoitoon tai lääkärin vahvistuksen siitä, ettei korjaustoimenpiteitä tarvita 
 • Suunnitelman lääkitysmuutosten seurantaan*

*vaatii yleensä kaikilta osapuolilta vahvaa sitoutumista ja pitkäjänteistä seurantaa (esim. unilääkityksen purku)