Syöpään sairastuneiden näkemykset lääkehoidostaan

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJAILMOITUS

Tutkimus: Syöpään sairastuneiden näkemykset lääkehoidostaan 2021
Ilmoitus laadittu: 1.12.2021
Ilmoitus julkaistu 1.12.2021

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Tässä ilmoituksessa kuvataan, miten Yliopiston Apteekki käsittelee henkilötietoja tämän tutkimuksen yhteydessä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Rekisteröityyn (tutkimuksen vastaajaan) ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos hän ei osallistu tutkimukseen tai jos hän keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen, ja tästä ei siirry mitään tietoa Yliopiston Apteekin asiakaspalveluun tai asiakasrekisteriin. Jos tutkimukseen osallistuminen keskeytetään, sitä ennen kerättyä aineistoa käytetään tutkimuksessa. 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjät

Tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjät:

1. Yliopiston Apteekki (myöhemmin ”YA”), Y-tunnus 0202635-1, osoite: Valimotie 7, 00380 Helsinki

ja 

2. Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry, (myöhemmin ”Syöpäpotilaat”), Y-tunnus 0239008-1, osoite: Malminkaari 5 B, 00700 Helsinki

Yllä mainitut organisaatiot päättävät ja vastaavat henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli ovat näiden tietojen osalta yhteisrekisterinpitäjiä.

2. Yhteys- ja vastuuhenkilöt 

Tutkimusrekisteriaineistosta vastaava henkilö ja yhteyshenkilö: 

Kari Linden, tutkimuspäällikkö
Yliopiston Apteekki, Valimotie 7, 00380 Helsinki.
Puh. 09-5420 46 ja sähköposti: [email protected].

Tutkimuksen vastuuhenkilö:  

Kari Linden, tutkimuspäällikkö 
Yliopiston Apteekki, Valimotie 7, 00380 Helsinki.
Puh. 09-5420 46 ja sähköposti: [email protected].

Yliopiston Apteekin tietosuojavastaava:

[email protected] 

Tutkimusryhmä:

  • Kari Linden, FaT, KTM, dosentti, tutkimuspäällikkö, YA (tutkimuksen vastuuhenkilö) Puh. 09-542 046, sähköposti: [email protected]
  • Emma Andersson, FM, VTM, erityisasiantuntija, Suomen Syöpäpotilaat ry
  • Marika Pohjanoksa-Mäntylä, FaT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

3. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Tutkimuksen nimi on Syöpään sairastuneiden näkemykset lääkehoidostaan 2021. Kyseessä on lääkehuollon alan tieteellinen tutkimus, joka toteutetaan kertaluonteisena kyselytutkimuksena.  Kyselyaika alkaa 3.12.2021.

4. Kuvaus tutkimushankkeesta 

Tässä lääkehuollon alan tieteellisessä tutkimuksessa tutkitaan syöpään sairastuneiden näkemyksiä ja kokemuksia: 1) lääkehoidostaan yleisesti, 2) apteekeissa tehtävästä lääkevaihdosta ja 3) biologisista lääkkeistä, ja vastaajan taustatekijöiden yhteyttä näihin. 

Tulosten perusteella laaditaan tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytteitä yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden lääkehuollon tutkimusta tekevien tahojen kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää syövän hoidon ja sen apuvälineiden, YA:n ja muiden apteekkien lääkeneuvonnan, apteekkien ja terveydenhuollon yksiköiden ja lääkkeiden käyttäjien välisen yhteistyön kehittämisessä, terveysviestinnässä ja koulutuksessa. Suomen Syöpäpotilaat ry voi hyödyntää tuloksia vaikuttamis- ja kehittämistyössään ja viestinnässään. 

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Tutkimuksen suorittavat YA ja Syöpäpotilaat yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. YA ja Syöpäpotilaat toimivat tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjinä, jotka vastaavat yhdessä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Helsingin Yliopisto käsittelee henkilötietoja ainoastaan pseudonymisoidussa muodossa, eikä Helsingin Yliopistolla ole pääsyä alkuperäiseen aineistoon. Tutkimus perustuu YA:n tutkimuslupaan. Tutkimuksella on tutkimussuunnitelma, tutkimuksen johtaja ja tutkimusryhmä, ja se toteuttaa tutkimuksen analyysin ja raportoinnin toimeksiantajista ja muista tahoista riippumattomasti. 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on tieteelliseen tutkimukseen liittyvä yleinen etu, perustuen lääkelain 42 §:ään, jossa on säädetty YA:n tehtäväksi lääkehuoltoon liittyvä tutkimus sekä henkilötietojen käsittelyä tieteellisessä tutkimuksessa koskevat tietosuojalain 4 ja 6 § sekä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta ja 9 artiklan 2 kohdan j-alakohta.  

7. Käsiteltävät henkilötiedot

Tutkimus toteutetaan nimettömänä sähköisenä tutkimuksena kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksesta ja mahdollisuudesta siihen osallistumiseen kerrotaan kertaluonteisesti sähköpostitse lähetettävässä uutiskirjeessä, joka lähetetään kaikille YA:n 18 vuotta täyttäneille kanta-asiakkaille, jotka ovat antaneet erillisen suostumuksen YA:lle sähköpostiviestien lähettämiseen. Syöpäpotilaat ja YA kertovat tutkimusmahdollisuudesta myös omassa yleisviestinnässään (mm. verkkosivullaan ja sosiaalisen median kanavissa). Tutkimuskutsun kohdentamisessa ei käytetä mitään YA:n ostohistoriatietoja eikä tutkimukseen osallistuneiden sähköpostiosoitteita säilytetä tai yhdistetä muihin henkilötietoihin YA:lla tai Syöpäpotilailla. Rekisteröityyn liittyviä tietoja ei kerätä tai yhdistellä muista lähteistä. Tutkimuksessa kerätään monivalintakysymyksillä ja avoimilla kysymyksillä tietoa rekisteröityjen näkemyksistä tutkimuksen aihepiiriin kuuluvista asioista (ks. kohta 3). Rekisteröity on ohjeistettu olemaan antamatta henkilötietoja avointen kysymysten kentissä. Taustatietona rekisteröidyltä kysytään mm.  ikää, sukupuolta, asuinaluetta, koulutusta, ja tulotasoa koskevia kysymyksiä. Syöpäsairauden osalta kysytään tarkempaa diagnoosia ja diagnoosin ajankohtaa. Tulokset raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.

Tutkimuksen toteuttaa teknisesti Webropol Oy, joka tallentaa kyselyn teknisen toteutuksen ja häiriötilanteiden selvittämisen kannalta välttämättömiä lokitietoja, kuten esim. välttämättömiä evästeitä ja vastaajan IP-osoitteita. 

8. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Yhteisrekisterinpitäjät eivät luovuta rekisteröityjen kutsukirjeiden sisältämiä tai tutkimuksessa kerättäviä henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tutkimuksen teknisessä toteuttamisessa yhteisrekisterinpitäjät käyttävät henkilötietojen käsittelijänä Webropol Oy:tä, jota sitoo sopimus henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot. Henkilötietoja käsitellään vain Suomessa. 

Kohdassa 3 mainittuja tarkoituksia varten tilastoituja tutkimustuloksia voidaan luovuttaa myös tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille (esim. lääke- ja laitevalmistajille ja terveydenhuollon ja sen tutkimuksen yksiköille) tutkimusryhmään kuuluvien tahojen kanssa toteutettaviin tieteellisiin, viestinnällisiin tai koulutuksellisiin jatkohankkeisiin, joilla pyritään edistämään syövän hoitoa. 

9. Tekniset ja organisatoriset suojatoimet 

Yhteisrekisterinpitäjät ovat sitoutuneet korkeaan tietosuojan ja yksityisyyden suojan tasoon tutkimuskäytössä. Tutkimusaineisto säilytetään Yliopiston Apteekin teknisillä järjestelyillä suojatussa tutkimustietokannassa. Tutkimustietokannan tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tutkimuksen vastaustietokantaan on pääsy vain YA:n tutkimusyksikön työntekijöillä. Heillä on salassapitovelvollisuus ja he noudattavat tietosuojalainsäädännön ja YA:n sisäisiä ohjeita tietosuojasta ja tietoturvasta. 

YA:n tutkimusyksikkö poistaa mahdolliset ohjeiden vastaiset henkilötiedot pysyvästi vastaustietokannan pseudonymisoinnin yhteydessä ennen tietojen antamista tutkimusryhmän käyttöön.

Tutkimuskysely suoritetaan teknisesti Webropol-kyselytyökalulla suojatulla TSL-yhteydellä. Linkki, jonka rekisteröity avaa, ei ole vastaajakohtainen eikä se yksilöi vastaajaa. Webropol Oy säilyttää lokitiedot erillään tutkimusvastauksista lokirekisterissä (varmistettu organisatorisesti, käyttöoikeuksien hallinnalla ja teknisesti), ei käytä niitä muihin tarkoituksiin eikä luovuta niitä tutkimuksen toimeksiantajille tai muille ulkopuolisille. Webropol-kyselyjen tietoturvakuvaus on saatavilla osoitteesta https://webropol.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tietoturvakuvaus-Webropol-kyselypalvelut_FI_2020_.pdf . 

10. Henkilötietojen säilytysajat 

Kyseessä on kertaluonteinen kyselytutkimus, jonka kyselyosuus toteutetaan ajalla 3.-19.12.2021. 

Webropol Oy hävittää palveluunsa kerätyt vastaustiedot 1 kuukauden kuluessa siitä, kun YA on poistanut tiedot palvelusta, ja tekniset lokitiedot 2 viikon kuluessa kyselyn päättymisestä. YA:n tutkimusyksikkö poistaa vastaustietokannasta suorat henkilötiedot pysyvästi ja pseudonymisoi sen 3 vuorokauden kuluessa kyselyajan päättymisestä ja luovuttaa tutkimusryhmän käyttöön tutkimustietokannan. 

YA:n tutkimusyksikkö säilyttää vastaustietokantaa, josta suorat henkilötiedot on poistettu, ja tutkimustietokantaa niin kauan kuin se on tarpeellista tutkimuksen suorittamisen ja tutkimustulosten analysoinnin, hyödyntämisen ja julkaisemisen kannalta. YA:n tutkimusyksikkö hävittää kuitenkin vastaustietokannan viimeistään 20.12.2031.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyt voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tutkimuksen vastuuhenkilölle Kari Lindenille. Tutkimuksen vastuuhenkilö välittää tarvittaessa pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. Rekisteröity voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään.

Rekisteröity voi tarkastaa Yliopiston Apteekin hänestä tutkimuksia varten käsiteltävät henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä sikäli kuin tämä haluaa käyttää rekisteröidyn oikeuksiaan. Koska tähän tutkimuskyselyyn vastataan nimettömästi, ilman suoria tunnistetietoja, ei rekisteröidyn vastausta voida vastaamisen jälkeen yhdistää enää tähän eikä siten kopiota tiedoista ole mahdollista tässä suhteessa antaa. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle [email protected], jos tämä katsoo, että Yliopiston Apteekki ei noudata tietosuojalainsäädäntöä.