Psoriasispotilaiden näkemykset lääkehoidostaan

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJAILMOITUS

Tutkimus: Psoriasispotilaiden näkemykset lääkehoidostaan
Ilmoitus laadittu: 8.2.2022
Ilmoitus julkaistu 15.2.2022

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Tässä ilmoituksessa kuvataan, miten Yliopiston Apteekki käsittelee henkilötietoja tämän tutkimuksen yhteydessä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Rekisteröityyn (tutkimuksen vastaajaan) ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos hän ei osallistu tutkimukseen tai jos hän keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen, ja tästä ei siirry mitään tietoa Yliopiston Apteekin asiakaspalveluun tai asiakasrekisteriin. Jos tutkimukseen osallistuminen keskeytetään, sitä ennen kerättyä aineistoa käytetään tutkimuksessa. 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Yliopiston Apteekki, Y-tunnus 0202635-1, osoite: Valimotie 7, 00380 Helsinki

YA päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten.

2. Yhteys- ja vastuuhenkilöt 

Tutkimusrekisteriaineistosta vastaava henkilö ja yhteyshenkilö: 
Kari Linden, tutkimuspäällikkö
Yliopiston Apteekki, Valimotie 7, 00380 Helsinki.
Puh. 09-5420 46 ja sähköposti: [email protected].

Tutkimuksen vastuuhenkilö:  
Kari Linden, tutkimuspäällikkö 
Yliopiston Apteekki, Valimotie 7, 00380 Helsinki.
Puh. 09-5420 46 ja sähköposti: [email protected].

Yliopiston Apteekin tietosuojavastaava:

[email protected] 

Tutkimusryhmä:

  • Kari Linden, FaT, KTM, dosentti, tutkimuspäällikkö, Yliopiston Apteekki (myöhemmin: ”YA”), tutkimuksen vastuuhenkilö Puh. 09-542 046, sähköposti: [email protected]
  • Hannele Kirveskoski, vaikuttamistyön asiantuntija, Psoriasisliitto ry (myöhemmin: ”Psoriasisliitto”)
  • Marika Pohjanoksa-Mäntylä, FaT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (myöhemmin: ”HY”)

HY ja Psoriasisliitto ovat tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijöitä.

3. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Tutkimuksen nimi on ”Psoriasispotilaiden näkemykset lääkehoidostaan.” Kyseessä on lääkehuollon alan tieteellinen tutkimus, joka toteutetaan kertaluonteisena kyselytutkimuksena. Kyselyaika on 15.2.-8.3.2022.

4. Kuvaus tutkimushankkeesta 

Tässä lääkehuollon alan tieteellisessä tutkimuksessa tutkitaan iho- ja nivelpsoriasikseen sairastuneiden näkemyksiä ja kokemuksia: 1) lääkehoidostaan yleisesti, 2) apteekeissa tehtävästä lääkevaihdosta ja 3) biologisista lääkkeistä, ja vastaajan taustatekijöiden yhteyttä näihin. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytteitä yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden lääkehuollon tutkimusta tekevien tahojen kanssa. Tuloksia voidaan käyttää psoriasiksen hoidon ja sen apuvälineiden, YA:n ja muiden apteekkien lääkeneuvonnan, apteekkien ja terveydenhuollon yksiköiden ja lääkkeiden käyttäjien välisen yhteistyön kehittämisessä, terveysviestinnässä ja koulutuksessa. Psoriasisliitto voi käyttää tuloksia vaikuttamis- ja kehittämistyössään ja viestinnässään. Tuloksia esitetään tieteellisissä artikkeleissa tai muussa viestinnässä vain tilastollisessa muodossa niin, että yksittäisiä vastaajia ei voida kohtuullisin keinoin tunnistaa. Kohdassa 8 kuvataan, miten tutkimusaineistoa voidaan jatkokäyttää.

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Tutkimuksen suorittaa YA yhteistyössä Psoriasisliiton ja HY:n kanssa. Psoriasisliiton ja HY:n tutkimusryhmän jäsenet käsittelevät tutkimustietokannan henkilötietoja ainoastaan pseudonymisoidussa muodossa, eikä heillä ole pääsyä alkuperäiseen aineistoon. Tutkimus perustuu YA:n tutkimuslupaan. Tutkimuksella on tutkimussuunnitelma, tutkimuksen vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä, ja se toteuttaa tutkimuksen analyysin ja raportoinnin toimeksiantajista ja muista tahoista riippumattomasti. 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on tieteelliseen tutkimukseen liittyvä yleinen etu (tietosuojalaki 4 ja 6 § sekä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e). Lisäksi lääkelain 42 § mukaan YA:n tehtäväksi on säädetty lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen toteuttaminen.

7. Käsiteltävät henkilötiedot

Tutkimus toteutetaan nimettömänä sähköisenä tutkimuksena kyselylomakkeen avulla.

Tutkimuksesta ja mahdollisuudesta siihen osallistumiseen kerrotaan Psoriasisliiton viestinnässä (sähköinen uutiskirje, some-viestintä). Tietosuojaselosteen henkilötietojen käsittelystä Psoriasliitossa löydät tästä: https://psori.fi/psoriasisliitto/tietosuoja. Yliopiston Apteekki kertoo tutkimuksesta viittaamalla some-viestinnässään Psoriasisliiton viestintään. Tutkimuskutsun kohdentamisessa ei käytetä mitään YA:n ostohistoriatietoja, eikä vastaajilta kerätä henkilötietoja. Rekisteröityyn liittyviä tietoja ei kerätä tai yhdistellä muista lähteistä. Tutkimuksessa kerätään monivalintakysymyksillä ja avoimilla kysymyksillä tietoa rekisteröityjen näkemyksistä tutkimuksen aihepiiriin kuuluvista asioista (ks. kohta 3). Rekisteröity on ohjeistettu olemaan antamatta henkilötietoja avointen kysymysten kentissä. Taustatietona rekisteröidyltä kysytään mm. ikää, sukupuolta, asuinaluetta, koulutusta, tulotasoa sekä vitamiinien/hivenaineiden ja rokotteiden käyttöön liittyviä näkemyksiä. Psoriasissairauden osalta kysytään tarkempaa diagnoosia ja diagnoosin ajankohtaa. Tulokset raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. 

Tutkimuksen toteuttaa teknisesti Webropol Oy, joka tallentaa kyselyn teknisen toteutuksen ja häiriötilanteiden selvittämisen kannalta välttämättömiä lokitietoja, kuten esim. välttämättömiä evästeitä ja vastaajan IP-osoitteita. 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.

8. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tutkimuksen teknisessä toteuttamisessa käytetään YA:n toimeksiannosta henkilötietojen käsittelijänä Webropol Oy:tä, jota sitoo sopimus henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot. Henkilötietoja käsitellään vain Suomessa. 

Kohdassa 3 mainittuja tarkoituksia varten pseudonyymeja tutkimusaineistoja, joissa ei ole suoria henkilötietoja ja joissa olevia vastaajia ei tavanomaisin keinoin voida tunnistaa, voidaan luovuttaa tutkimusryhmässä edustettujen tahojen yhteisellä päätöksellä tutkimusryhmän ulkopuolisille kaupallisille ja ei-kaupallisille tahoille (esim. lääke- ja laitevalmistajille ja terveydenhuollon ja sen tutkimuksen yksiköille) tutkimusryhmän kanssa yhteistyössä toteutettaviin tieteellisiin, terveysviestinnällisiin tai koulutuksellisiin jatkohankkeisiin, joilla edistetään psoriasiksen hoitoa. Tutkimustuloksia käytetään viestinnässä vain tilastollisessa muodossa. Tutkimustulosten perusteella tehdyt tieteelliset julkaisut ovat julkisia. Tutkimusaineistoa ei käytetä suoramarkkinointiin.

9. Tekniset ja organisatoriset suojatoimet 

Tutkimukseen osallistuvat tahot ovat sitoutuneet korkeaan tietosuojan ja yksityisyyden suojan tasoon tutkimuskäytössä. Tutkimusaineisto säilytetään Yliopiston Apteekin teknisillä järjestelyillä suojatussa tutkimustietokannassa. Tutkimustietokannan tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tutkimuksen vastaustietokantaan on pääsy vain YA:n tutkimusyksikön työntekijöillä. Heillä on salassapitovelvollisuus ja he noudattavat tietosuojalainsäädännön ja YA:n sisäisiä ohjeita tietosuojasta ja tietoturvasta. 

YA:n tutkimusyksikkö poistaa mahdolliset vastaajien ohjeiden vastaisesti kyselyyn antamat henkilötiedot pysyvästi vastaustietokannan pseudonymisoinnin yhteydessä ennen tietojen antamista tutkimusryhmän käyttöön.

Tutkimuskysely suoritetaan teknisesti Webropol-kyselytyökalulla suojatulla TSL-yhteydellä. Linkki, jonka rekisteröity avaa, ei ole vastaajakohtainen eikä se yksilöi vastaajaa. Webropol Oy säilyttää lokitiedot erillään tutkimusvastauksista lokirekisterissä (varmistettu organisatorisesti, käyttöoikeuksien hallinnalla ja teknisesti), ei käytä niitä muihin tarkoituksiin eikä luovuta niitä tutkimuksen toimeksiantajille tai muille ulkopuolisille. Webropol-kyselyjen tietoturvakuvaus on saatavilla osoitteesta https://webropol.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tietoturvakuvaus-Webropol-kyselypalvelut_FI_2020_.pdf . 

10. Henkilötietojen säilytysajat 

Kyseessä on kertaluonteinen kyselytutkimus, jonka kyselyosuus toteutetaan ajalla 15.2.-8.3.2022. 

Webropol Oy hävittää palveluunsa kerätyt vastaustiedot 1 kuukauden kuluessa siitä, kun YA on poistanut tiedot palvelusta, ja tekniset lokitiedot 2 viikon kuluessa kyselyn päättymisestä. YA:n tutkimusyksikkö poistaa vastaustietokannasta suorat henkilötiedot pysyvästi ja pseudonymisoi sen 3 vuorokauden kuluessa kyselyajan päättymisestä ja luovuttaa tutkimusryhmän käyttöön tutkimustietokannan. 

YA:n tutkimusyksikkö ja tutkimusryhmän jäsenet säilyttävät omien organisaatioidensa tietosuojaohjeistusten mukaisesti tutkimustietokantaa niin kauan kuin se on tarpeellista tutkimuksen suorittamisen ja tutkimustulosten analysoinnin, hyödyntämisen ja julkaisemisen kannalta. Tutkimustietokanta hävitetään pysyvästi viimeistään 31.12.2031.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyt voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tutkimuksen vastuuhenkilölle Kari Lindenille.  Rekisteröity voi tarkastaa Yliopiston Apteekin hänestä tutkimuksia varten käsiteltävät henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä sikäli kuin tämä haluaa käyttää rekisteröidyn oikeuksiaan. Koska tähän tutkimuskyselyyn vastataan nimettömästi, ilman suoria tunnistetietoja, ei rekisteröidyn vastausta voida vastaamisen jälkeen yhdistää enää tähän eikä siten kopiota tiedoista ole mahdollista tässä suhteessa antaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle [email protected], jos tämä katsoo, että Yliopiston Apteekki ei noudata tietosuojalainsäädäntöä.