TIETOSUOJASELOSTE

1. Tutkimuksen/tutkimusrekisterin nimi

Osteoporoosipotilaiden sairaus- ja lääketieto 2021 (tutkimus 2).  

2. Tutkimusrekisterinpitäjä (tutkimuksen toteuttaja ja toimeksiantaja)

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on:

Yliopiston Apteekki (YA) (Y-tunnus 0202635-1), Valimotie 7, 00380 Helsinki.

Yhteydenotot puhelimitse puh. 09-5420 46 tai sähköpostilla

Tutkimusrekisteriaineistosta vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Kari Linden, tutkimuspäällikkö

Osoite: Yliopiston Apteekki, Valimotie 7, 00380 Helsinki

Puh. 09-5420 46 ja sähköposti: [email protected]

3. Tutkimuksen suorittaja

Tutkimusryhmä:

  • Kari Linden, FaT, KTM, dosentti, tutkimuspäällikkö, YA (tutkimuksen päällikkö)
  • Inka Puumalainen, FaT, yhteiskuntasuhdejohtaja, YA
  • Marika Pohjanoksa-Mäntylä, FaT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Tutkimustulokset ovat tilastollisia ja niitä käytetään tieteellisten julkaisujen tekemiseen. Lisäksi niiden perusteella tehdään osteoporoosin hoitoa edistävää viestintää ja koulutusta. Tutkimus perustuu YA:n sisäiseen tutkimuslupaan. Tutkimuksella on tutkimussuunnitelma, tutkimuksen johtaja ja tutkimusryhmä. Tutkimusryhmä toteuttaa tutkimusaineiston analyysin ja raportoinnin riippumattomasti toimeksiantajista.

5. Tutkimuskohde/tutkimustarkoitus

Tutkitaan: 1) osteoporoosipotilaiden näkemyksiä ja toiveita lääke- ja muun hoitonsa toteuttamisesta ja 2) heidän näkemyksiä apteekin tarjoamista hoitoa tukevista palveluista. Tulosten perusteella laaditaan tieteellinen julkaisu ja/tai artikkeli mahdollisesti yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kliinisen farmasian ryhmän kanssa, ja ohjausyhteistyössä tämän yksikön kanssa tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös farmasian alan opinnäytteessä. Tuloksia voidaan hyödyntää osteoporoosin hoidon ja apuvälineiden, YA:n ja muiden apteekkien lääkeneuvonnan, sekä apteekkien ja terveydenhuollon yksiköiden ja lääkkeiden käyttäjien välisen yhteistyön kehittämisessä, terveysviestinnässä ja koulutuksessa. Näitä tarkoituksia varten anonyymejä tutkimustuloksia ja aineistoja voidaan luovuttaa Yliopiston Apteekin ulkopuolisille tahoille (esim. lääke- ja laitevalmistajille ja terveydenhuollon ja sen tutkimuksen yksiköille) Yliopiston Apteekin kanssa toteutettaviin jatkohankkeisiin.

6. Tutkimusrekisterin sisältämät henkilötiedot ja tietolähteet

Tutkimuksesta ja mahdollisuudesta siihen vastaamiseen kerrotaan kertaluonteisesti Yliopiston Apteekin kivijalkatoimipisteissä asioiville aikuisille (18 vuotta täyttäneille) potilaille, jotka tuolla asiointikerralla hankkivat itselleen lääkärin reseptillä määräämää lääkettä osteoporoosin hoitoon tai ovat Yliopiston Apteekin rekisteröimien reseptilääkeostotietojen mukaan ostaneet sitä itselleen Yliopiston Apteekista aiemmilla asiointikerroilla kolmen vuoden aikana. Halutessaan rekisteröity saa Yliopiston Apteekista asiointinsa yhteydessä kirjallisesti tutkimuksen perustiedot, jotka sisältävät linkin tutkimussivulle, jossa on tutkimusseloste, tietosuojaseloste ja vastauslinkki. Jotta rekisteröity pääse vastaamaan kyselyyn, hänen tulee kyselyn alussa vahvistaa: ”Kyllä, haluan osallistua tutkimukseen. Olen lukenut edellä olevat tiedot tutkimuksesta sekä tutkimuksen tietosuojaselosteen ja hyväksyn antamieni vastausten käyttämisen näissä kuvatuilla tavoilla.” Kyselyn toteuttaa YA:n toimeksiannosta teknisesti Webropol Oy (Webropol 3.0 -ohjelmisto). Vastaajat vastaavat kyselyyn Webropol Oy:n hallinnoiman suojatun tutkimuslinkin ja kyselylomakkeen avulla. Linkki ei ole vastaajakohtainen eikä yksilöi vastaajaa. Webropol Oy tallentaa kyselyn teknisen toteutuksen ja häiriötilanteiden selvittämisen kannalta välttämättömiä lokitietoja, kuten esim. välttämättömiä evästeitä ja vastaajan IP-osoitteita. Webropol Oy säilyttää lokitiedot erillään tutkimusvastauksista lokirekisterissä (varmistettu organisatorisesti, käyttöoikeuksien hallinnalla ja teknisesti) eikä käytä niitä muihin tarkoituksiin eikä luovuta niitä tutkimuksen toimeksiantajille tai muille ulkopuolisille. Webropol Oy hävittää lokitiedot 3 viikon kuluessa kyselyn päättymisestä. Tutkimuksessa ei kysytä vastaajan nimeä tai muita tunnistetietoja eikä annettujen vastausten perusteella voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tutkimusryhmän käyttöön tuleva vastausaineisto ei sisällä henkilötietoja. Tutkimuksen analyysissä ja raportoinnissa käytetään vain anonyymiä aineistoa. Jos vastaaja on vastoin ohjeita ilmoittanut avoimissa vastauksissa jotain vastaajaa yksilöiviä tietoja, YA:n tutkimusyksikkö poistaa ne pysyvästi ennen aineiston analysointia tutkimusryhmässä.  

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Tutkimusrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen lääkehuoltoon liittyvä tutkimus. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena ovat lääkelain 42 §, jossa on säädetty YA:n tehtäväksi lääkehuoltoon liittyvä tutkimus sekä henkilötietojen käsittelyä tieteellisessä tutkimuksessa koskevat tietosuojalain 4 ja 6 § sekä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e) ja 9 artiklan 2 j) kohta. Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, eikä tutkimukseen osallistuminen tai siitä pois jääminen vaikuta mitenkään rekisteröidyn saamaan palveluun YA:ssa. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisina. 

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelyn sijainti

YA ei luovuta tutkimusrekisterin henkilötietoja muille. Henkilötietoja käsitellään vain Suomessa. YA käyttää kyselyn teknisessä toteuttamisessa alihankkijana Webropol Oy:tä, jota sitoo YA:n kanssa tehty sopimus henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot. Tutkimuksen tulokset raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa, joista ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Anonyymiä ryhmätasoista rekisteritietoa, jossa vastaajia ei voida tunnistaa, voidaan käyttää tieteellisiin jatkoanalyyseihin ja tieteellisten julkaisujen tausta-aineistona. Tuloksia voidaan hyödyntää myös osteoporoosin hoidon ja apuvälineiden, YA:n ja muiden apteekkien lääkeneuvonnan, sekä apteekkien ja terveydenhuollon yksiköiden ja lääkkeiden käyttäjien välisen yhteistyön kehittämisessä, terveysviestinnässä ja koulutuksessa. Näitä tarkoituksia varten anonyymejä tutkimustuloksia ja aineistoja voidaan luovuttaa Yliopiston Apteekin ulkopuolisille tahoille (esim. lääke- ja laitevalmistajille ja terveydenhuollon ja sen tutkimuksen yksiköille) Yliopiston Apteekin kanssa toteutettaviin jatkohankkeisiin.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä. Tutkimusrekisteriin on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä ja valtuutetuilla rekisterin hoitajilla. Heillä on salassapitovelvollisuus ja he noudattavat tietosuojalain ja YA:n sisäisiä ohjeita tietosuojasta ja tietoturvasta. Tutkimuskysely suoritetaan teknisesti Webropol Oy:n toteuttamalla Webropol-kyselytyökalulla suojatulla TSL-yhteydellä. Webropol-kyselyjen tietoturvakuvaus on saatavilla osoitteesta https://webropol.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tietoturvakuvaus-Webropol-kyselypalvelut_FI_2020_.pdf 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Kyseessä on kertaluonteinen kyselytutkimus, jonka kyselyosuus toteutetaan ajalla 1.-30.6.2021. Viimeinen vastauspäivä kyselyyn on 7.7.2021. Anonyymi tutkimusaineisto, jossa ei ole henkilötietoja, säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tutkimuksen suorittamisen ja tutkimustulosten analysoinnin, hyödyntämisen ja julkaisemisen kannalta. 

11. Rekisteröityjä koskevat oikeudet

Koska tutkimuskyselyyn vastataan nimettömästi ja analysoitavat vastaukset ovat anonyymeja, rekisteröidyn vastausta ei voida vastaamisen jälkeen tunnistaa. Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle [email protected]

Rekisteröity voi myös tarkastaa Yliopiston Apteekin hänestä tutkimusta varten käsiteltävät henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.  Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä lain vaatimissa tilanteissa oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään. Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset rekisteröity voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamina tutkimuksen johtajalle. Kirjeen tulee sisältää rekisteröidyn nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. 

Laadittu 27.4.2021/v3/Yliopiston Apteekki