PANADOL peräpuikko 60 mg, 125 mg

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko

parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekki- henkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia lapsella, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei lapsen olo parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Panadol-peräpuikko on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol-peräpuikkoja
 3. Miten Panadol-peräpuikkoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Panadol-peräpuikkojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Panadol peräpuikko on ja mihin sitä käytetään

Panadol on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

Panadol-peräpuikkoja käytetään lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hampaiden puhkeamiseen liittyvä särky, päänsärky, hammassärky, korvasärky, muut yleiset särky- ja kiputilat, vilustuminen, influenssa ja rokotuksen jälkeiset reaktiot.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

Keskustele lääkärin kanssa, ellei lapsi tunne oloaan paremmaksi tai jos lapsi tuntee olonsa huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol-peräpuikkoja

Älä käytä Panadol-peräpuikkoja

 • Jos lapsi on allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • Jos lapsella on sydämen vajaatoiminta, maksa- tai munuaissairaus, älä käytä Panadol-peräpuikkoja ilman lääkärin ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Panadol-peräpuikkoja.

 • Panadol-peräpuikot on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.
 • Kuumeinen lapsi tarvitsee runsaasti nestettä, viileän huoneen ja lepoa vointinsa mukaan. Jos kuume kuitenkin nousee yli 38,5 °C tai lapsi kärsii päänsärystä tai lihassärystä, voidaan oireita lievittää lääkkeellä. Jos kuume jatkuu yli 3 päivän ajan tai jos sen syy on epäselvä, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, samoin jos kuumeeseen liittyy voimakasta kipua tai jos lapsen yleistila heikkenee.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä anna tätä lääkettä lapselle, jos annat lapselle kivun, kuumeen, vilustumisen ja flunssan oireiden hoitoon tai nukkumista helpottavaa jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos lapsella on vaikea infektio, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsi saa yhdistelmän näistä oireista.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin annat lapselle Panadol-peräpuikkoja, jos

 • lapsella on maksa- tai munuaisongelmia
 • lapsi on alipainoinen tai aliravittu
 • lapsi käyttää säännöllisesti alkoholia.

Saatat joutua välttämään valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan antamasi parasetamolin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol-peräpuikot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsi parhaillaan käyttää tai lapsi on äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai lapsi saattaa käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Jos lapsi käyttää metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, neuvottele Panadol- peräpuikko lääkityksestä lääkärin kanssa.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Panadol-valmistetta voi käyttää raskauden aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa.  Ota yhteys lääkäriin, jos kipu ja/tai kuume ei vähene, tai jos sinun pitää ottaa tätä lääkettä useammin.

3. Miten Panadol-peräpuikkoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määränyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Käyttö lapsille

Alle kolmen kuukauden ikäisille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Parasetamolin annos lapsille (yli 3 kk) on 15 mg/painokilo korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Panadol peräpuikkoja annostellaan lapsen painon mukaan seuraavasti:

Panadol 60 mg

5—8 kg 1—2 peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Panadol 125 mg

9—12 kg 1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

13—16 kg 1½ peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Panadol 250 mg

17—24 kg 1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

25—32 kg 1½ peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Älä käytä enempää kuin kolme annosta vuorokaudessa. Annosvälin on oltava vähintään 4 tuntia.

Älä ylitä annosteluohjetta. Käytä aina pienintä tehokasta annosta, joka lievittää oireita.

Peräpuikko laitetaan peräsuoleen. Peräpuikko sulaa helposti käsiteltäessä. Jos peräpuikko on pehmennyt, laita se ennen käyttöä hetkeksi jääkaappiin.

Keskustele lääkärin kanssa, ellei lapsi tunne oloaan paremmaksi tai jos lapsi tuntee olonsa huonommaksi kolmen päivän jälkeen. Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos käytät enemmän Panadol-peräpuikkoja kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus voi aiheuttaa vakavan maksavaurion.

Jos olet antanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Panadol-peräpuikkoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Peräpuikkojen käyttö saattaa aiheuttaa peräaukon kutinaa.

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Hyvin harvinaisia (alle 1:llä potilaalla kymmenestätuhannesta) haittavaikutuksia ovat voimakkaat yliherkkyysreaktiot parasetamolille, ihottumat, verihiutaleiden määrän väheneminen ja maksan toimintahäiriö. Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka ovat olleet aikaisemmin yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille. Hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto:www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Panadol-peräpuikkojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (korkeintaan +25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos peräpuikkoliuska on rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol-peräpuikot sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 60 mg:aa Panadol 60 mg peräpuikossa, 125 mg:aa Panadol 125 mg peräpuikossa ja 250 mg:aa Panadol 250 mg peräpuikossa.
 • Muu aine on kovarasvaa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikot ovat valkoisia.

Panadol 60 mg ja 125 mg: 10 peräpuikkoa pahvikotelossa.

Panadol 250 mg: 5 peräpuikkoa pahvikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja/vahuuksia ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Tanska

Valmistaja

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair

Ranska

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: [email protected]

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.2.2017

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuiltahttp://www.fimea.fi