MALTOFER tuggtablett 100 mg

Bipacksedel: Information till användaren

Maltofer 100 mg tuggtabletter

Järn i form av järn(III)-hydroxidpolymaltoskomplex

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Maltofer är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Maltofer
3. Hur du tar Maltofer
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Maltofer ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Maltofer är och vad det används för

Behandling av järnbristanemi samt behandling och prevention av järnbrist utan anemi.

2. Vad du behöver veta innan du tar Maltofer

Ta inte Maltofer

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Maltofer.

Mörk missfärgning av avföringen kan förekomma under behandling med Maltofer, detta är emellertid harmlöst.

Infektioner eller tumörer kan orsaka anemi. Eftersom järn kan tillgodogöras först efter att den primära sjukdomen har korrigerats rekommenderas en utvärdering av nytta/risk. Tala med din läkare om du lider av kronisk infektion eller malignitet.

Barn
Barn under 12 år: Maltofer-tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år . Andra järnläkemedel är mer lämpliga, t.ex. Maltofer orala droppar.

Andra läkemedel och Maltofer
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig administrering av intravenös (i en ven) och oralt järn måste undvikas eftersom absorptionen av oralt järn skulle försämras drastiskt.

Maltofer med mat och dryck
Mat eller dryck påverkar inte användningen av Maltofer. Maltofer kan tas utan mat eller i samband med måltid.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är osannolikt att administrering av Maltofer till ammande kvinnor orsakar oönskade effekter på det diande spädbarnet.

Körförmåga och användning av maskiner
Maltofer har ingen effekt på förmågan att köra eller använda maskiner.

3. Hur du tar Maltofer

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen och behandlingens varaktighet beror på graden av järnbrist.

Rekommenderad dos

1 till 3 tabletter en gång om dagen eller uppdelat på separata doser i cirka 3 till 5 månader

Efter normaliseringen av värdet för röda blodkroppar (hemoglobin), fortsätt med 1 tablett en gång om dagen i flera veckor. Detta återupprättar järnförrådet.

1 tablett en gång om dagen i 1 till 2 månader

Den dagliga dosen kan delas in i separata doser eller tas på en gång. Ta Maltofer under eller omedelbart efter en måltid. Maltofer tuggtabletter kan tuggas eller sväljas hela.

Om du har tagit för stor mängd av Maltofer
Varken förgiftningar eller överdosering har rapporterats. Eventuellt järnöverskott utsöndras oförändrad från kroppen via avföringen. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Maltofer
Ta bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Maltofer
Sluta inte tidigare än rekommenderat, eftersom detta kan minska behandlingens effekt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan förekomma med vissa frekvenser, vilka definieras enligt följande:

Mycket vanliga, (kan påverka fler än 1 av 10 personer)

Vanliga, (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

Mindre vanliga, (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 Fimea

5. Hur Maltofer ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C) och behåll blisterförpackningen i ytterkartongen för att skydda den mot ljus. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Exp.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

järn i form av järn(III)-hydroxidpolymaltoskomplex

Varje tuggtablett innehåller:

100 mg järn i form av järn(III)-hydroxidpolymaltoskomplex

mikrokristallincellulosa
kakao
natriumcyklamat
polyetylenglykol 6000
talk
vanillin
dextrater
chokladessens.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Maltofer tuggtabletter är vita/bruna, runda och platta tabletter. Maltofer levereras som 10, 50 och 100 tuggtabletter förpackade i aluminiumblisterkartor innehållande 10 tabletter vardera.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Vifor France
100-101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Frankrike
Tel. +33 (0)1 41 06 58 90
Fax +33 (0)1 41 06 58 99
[email protected]

Representant i Finland:
Vifor Pharma Nordiska AB
Torshamnsgatan 30 A
SE-164 40 Kista
Sverige

Tel 020 728 9100
e-mail: [email protected]

Denna bipacksedel ändrades senast 29.04.2016.