MALTOFER purutabletti 100 mg

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Maltofer 100 mg purutabletit

Rautaa rauta(III)hydroksidipolymaltoosikompleksina

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voittarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

  1. Mitä Maltofer on ja mihin sitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Maltoferia
  3. Miten Maltoferia otetaan
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Maltoferin säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Maltofer on ja mihin sitä käytetään

Raudanpuutosanemian hoito ja ilman anemiaa olevan raudanpuutoksen hoito ja ehkäisy.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Maltoferia

Älä ota Maltoferia

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Maltoferia.

Maltofer-hoidon aikana ulosteet voivat värjäytyä tummiksi. Tämä on kuitenkin vaaratonta.

Infektiot tai kasvaimet voivat aiheuttaa anemiaa. Koska rautaa voidaan käyttää vasta ensisijaisen sairauden korjaamisen jälkeen, hyötyjen ja riskien arviointi on suositeltavaa. Jos sinulla on krooninen infektio tai kasvain, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Lapset
Maltofer-tabletteja ei suositella tälle alle 12-vuotiaille lapsille. Muut rautavalmisteet ovat sopivampia, kuten Maltofer-tipat.

Muut lääkevalmisteet ja Maltofer
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Laskimoon annettavan ja suun kautta annettavan raudan samanaikaista käyttöä tulee välttää, sillä samanaikainen käyttö estää merkittävästi suun kautta otettavan raudan imeytymistä.

Maltofer ruuan ja juoman kanssa
Ruoka tai juoma eivät vaikuta Maltoferin käyttöön. Maltoferia voi ottaa ilman ruokaa tai ruokailun yhteydessä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Maltoferin käyttö imetyksen aikana ei todennäköisesti aiheuta haittavaikutuksia lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Maltoferilla ei ole haitallista vaikutusta ajamiseen ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Maltoferia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus ja hoidon kesto ovat riippuvaisia raudanpuutoksen asteesta.

Suositeltu annos

1–3 tablettia kerran vuorokaudessa tai jaettuna erillisiin annoksiin 3–5 kuukauden ajan

Hemoglobiiniarvon normalisoitumisen jälkeen on jatkettava hoitoa 1 tabletilla kerran vuorokaudessa useiden viikkojen ajan. Tämä täydentää elimistön rautavarastot.

1 tabletti vuorokaudessa 1–2 kuukauden ajan.

Vuorokausiannos voidaan jakaa erillisiksi annoksiksi tai ottaa kerralla. Maltofer-purutabletit on otettava aterian yhteydessä tai heti sen jälkeen.Maltofer-purutabletit voidaan pureskella tai niellä kokonaisina.

Jos otat Maltoferia enemmän kuin sinun pitäisi
Intoksikaatio- tai yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Ylimääräinen rauta poistuu elimistöstä muuttumattomana ulosteiden mukana. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeidensaamiseksi.

Jos unohdat ottaa Maltoferia
Ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Maltoferin käytön
Älä keskeytä Maltoferin käyttöä suositeltua nopeammin, koska se voi vähentää hoidon onnistumisen mahdollisuutta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Haittavaikutuksia voi ilmetä seuraavin esiintymistiheyksin:

Hyvin yleinen, (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä henkilöstä)

Yleinen, (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä henkilöstä)

Melko harvinainen, (voi esiintyä enintään yhdellä sadasta henkilöstä)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Maltoferin säilyttäminen

Säilytä 15–25 °C:ssa ja pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Maltofer sisältää

rautaa rauta(III)hydroksidipolymaltoosikompleksina

Yksi purutabletti sisältää:

100 mg rautaa rauta(III)hydroksidipolymaltoosikompleksina

mikrokiteinen selluloosa
kaakao
natriumsyklamaatti
polyetyleeniglykoli 6000
talkki
vanilliini
dekstraatit
suklaaesanssi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Maltofer-tabletit ovat valkoisia/ruskeita, pyöreitä ja litteitä. Pakkauksessa on 10, 50 tai 100 purutablettia pahvikoteloissa pakattuna alumiinisiin läpipainopakkauksiin, joista kukin sisältää 10 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Vifor France
100-101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Ranska
Puh. +33 (0)1 41 06 58 90
Faksi +33 (0)1 41 06 58 99
[email protected]

Edustaja Suomessa:
Vifor Pharma Nordiska AB
Torshamnsgatan 30 A
SE-164 40 Kista
Ruotsi

Puh. 020 728 9100
e-mail: [email protected]

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.04.2016.