FINREXIN oralt pulver, FINREXIN NEO oralt pulver

BIPACKSEDEL: Information till användaren

FINREXIN® -pulver

FINREXIN® NEO-pulver

Acetylsalicylsyra, koffein, askorbinsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar

I denna bipacksedel finns information om följande:
1. Vad Finrexin/Finrexin Neo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Finrexin/Finrexin Neo
3. Hur du använder Finrexin/Finrexin Neo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Finrexin/Finrexin Neo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Finrexin/Finrexin Neo är och vad används det för

Finrexin innehåller som verksamt ämne acetylsalicylsyra, som lindrar värk och nedsätter feber. Koffein minskar trötthet. Därtill innehåller preparatet C-vitamin.

Finrexin är avsett för tillfällig användning för att lindra feber och olika värktillstånd. Ta kontakt med läkare om symtomen inte försvinner.

2. Vad du behöver veta innan du använder Finrexin/Finrexin Neo

Använd inte Finrexin/Finrexin Neo
- om du är allergisk (överkänslig) mot acetylsalicylsyra eller andra salicylater, koffein eller askorbinsyra eller något av övriga innehållsämnen i Finrexin
- om du har fått svåra överkänslighetsreaktioner (t. ex. astma-anfall, allergisk snuva, eller nässelutslag) vid intag av acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel
- om du har mag- eller tolvfingertarmsår
- om du har konstaterats ha av någon orsak ökad blödningsbenägenhet eller om du har ett mindre antal av blodplättar i blodet
- om du har svår njur- eller leverinsufficiens
- under de tre sista graviditetsmånaderna.

Hos barn kan acetylsalicylsyra framkalla ett sällsynt, men livsfarligt Reyes syndrom i samband med vissa virusinfektioner, och Finrexin bör därför inte användas som medicin mot feber och influensa för barn under 16 år.

Varningar och försiktighet:
- Före behandling med Finrexin rådgör med läkare eller apotekspersonal om användningen av preparatet, ifall du har astma eller motsvarande allergiskt tillstånd, eller om du har hjärt-, lever- eller njursvikt eller om du tidigare haft mag- eller tolvfingertarmsår.
- Produkten innehåller askorbinsyra (C-vitamin) och därför skall det användas med försiktighet om du har konstaterats ha njurstenar eller ökad lagring av järn.
- Produkten innehåller koffein, vilken kan förorsaka sömnlöshet.


Andra läkemedel och Finrexin/Finrexin Neo
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig användning av andra inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel ökar sannolikheten för biverkningar.

Preparatet innehåller acetylsalicylsyra som kan förstärka effekten av blodförtunningsmedel, vissa diabetesläkemedel och metotrexat som används vid cancer och reuma. Ifall du använder dessa läkemedel, rådgör med läkaren om användningen av Finrexin.

Effekten hos vissa blodtrycksmediciner (vätskedrivande mediciner och ACE-hämmare) och giktmediciner (probenecid) kan försvagas, om de används samtidigt med acetylsalicylsyra.

Samtidig användning av acetylsalicylsyra och orala kortikosteroider kan öka risken för blödning från mag-tarmkanalen.

Samtidig användning av preparatet och natriumvalproat (epilepsimedicin) kan förstärka alla effekter av natriumvalproat.

Samtidig användning av alkohol kan öka biverkningarna i matsmältningskanalen.

Graviditet, amning och fertilitet
Användning av preparatet rekommenderas inte under graviditet. I synnerhet under den sista trimestern av graviditeten kan preparatet störa fostrets välmående och förlänga förlossningen. Därför skall preparatet inte alls användas under den sista trimestern av graviditeten.
Rekommenderade doser kan användas tillfälligt under amning.

Produkten innehåller acetylsalicylsyra, som hör till en grupp av läkemedel (NSAIDs), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Preparatet påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Finrexin
En dospåse innehåller cirka 4 g sackaros. Använd inte produkten ifall du har ärftlig fruktosintolerans, glukos-galaktos-absorptionsstörningar eller brist på sukras-isomaltas.


3. Hur du använder Finrexin/Finrexin Neo

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är en dospåse vid behov 3-4 gånger per dygn. Påsinnehållet upplöses i ett glas hett vatten och intas som varm dryck. Högsta tillåtna dos under ett dygn är åtta dospåsar.

Användning för barn och ungdomar
Preparatet rekommenderas inte för barn under 16 år.

Om du har tagit för stor mängd av Finrexin/Finrexin Neo
Om du tagit en alltför stor medicindos eller om t.ex. ett barn har tagit medicinen av misstag, ska du alltid kontakta läkare, sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) för bedömning av riskerna och för erhållande av tilläggsanvisningar.

Om du har glömt att ta Finrexin/Finrexin Neo
Detta läkemedel är avsett för kortvarig behandling. Om du glömmer att ta en dos och symptomen fortsätter, ta följande dos.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna av Finrexin/Finrexin Neo kan vara störningar i mag-tarmkanalen, såsom halsbränna, illamående och diarré. För människor som är ovana vid kaffe kan koffeininnehållet ge upphov till oro, darrningar, hjärtklappning och insomningsbesvär.

Andra eventuella men sällsynta biverkningar kan vara allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner, nässelutslag, allergisk snuva, astma), yrsel, öronsusning och vid långvarig användning mag- och tolvfingertarmsår och blödning i mag-tarmkanalen.
Kontakta läkare ifall andnöd, svullnad i huvud- och halsregionen eller nässelutslag förekommer plötsligt vid användningen av preparatet.

Preparatet innehåller acetylsalicylsyra som förlänger blödningstiden.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, FI-00034 Fimea
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Finrexin/Finrexin Neo ska förvaras

Preparatet förvaras i rumstemperatur (+15-25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om läkemedlet synbart förändrats.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Kartongen och bipacksedeln kan återvinnas.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är acetylsalicylsyra, koffein och askorbinsyra.
- Övriga innehållsämnen i olika preparat är:

Finrexin med citronsmak:
vinsyra, povidon (K30), natriumcyklamat, natriumklorid, vattenfri natriumcitrat, sackaros, citronarom, gult färgämne (E 104).

Finrexin med eukalyptus- och mentolsmak:
vinsyra, povidon (K30), natriumcyklamat, natriumklorid, vattenfri natriumcitrat, sackaros, gult färgämne (E 104), eukalyptusarom, pepparmintarom, mentolarom (innehåller sorbitol (E 420)).

Finrexin Neo med svartvinbärssmak:
vinsyra, povidon (K30), natriumcyklamat, natriumklorid, vattenfri natriumcitrat, sackaros, svartvinbärsarom, rött färgämne (E 163).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beskrivning av preparatet:
Finrexin med citronsmak: svagt gulaktigt, granulärt, kristallint och citrondoftande pulver.

Finrexin med eukalyptus- och mentolsmak:
nästan vitt eller svagt gulaktigt, granulärt, eukalyptus- och mentoldoftande pulver.

Finrexin Neo med svartvinbärssmak: ljusviolett eller naturvitt, granulärt och svartvinbärsdoftande pulver som kan även ha mörka gryn.

Förpackningsstorlekar: Finrexin-pulver 10 x 5 g och 20 x 5 g eller Finrexin Neo -pulver 10 x 5 g, 20 x 5 g och 30 x 5 g

Innehavare av godkännande för försäljning
Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

Tillverkare
Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Polen


Bipacksedeln är granskad 1.12.2014.