OCULAC silmätipat, liuos 50 mg/ml

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos

Povidoni K25

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oculac on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Oculacia
 3. Miten Oculacia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oculacin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oculac on ja mihin sitä käytetään

Oculac silmätippojen vaikuttava aine on povidoni K25. Oculac silmätipat kostuttavat ja voitelevat silmää. Niitä käytetään silmien kuivumisesta johtuvien oireiden lievittämiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Oculacia

Älä käytä Oculacia
jos olet allerginen povidoni K25:lle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oculac silmätippoja.

Jos saat päänsärkyä, silmäkipua, näkökyvyn muutoksia, silmien ärsytystä, jatkuvaa punoitusta tai jos ongelma jatkuu tai pahenee, keskeytä silmätippojen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Oculac
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät Oculacin kanssa samanaikaisesti muita silmälääkkeitä, eri lääkkeiden välillä tulee pitää 5 minuutin tauko ja Oculac tulee laittaa silmään viimeisenä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Oculac silmätippoja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Oculac silmätipat voivat aiheuttaa näön hämärtymistä. Jos valmiste aiheuttaa sinulle näön hämärtymistä, odota kunnes näkö on kirkastunut ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Oculac sisältää bentsalkoniumkloridia
Oculac sisältää bentsalkoniumkloridia säilytysaineena. Kyseinen aine voi aiheuttaa silmä-ärsytystä.
Jos käytät piilolinssejä, poista ne silmistäsi ennen kuin käytät Oculac silmätippoja, sillä tipat voivat aiheuttaa pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Odota vähintään 15 minuuttia, ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin.

3. Miten Oculacia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on yksi tippa kumpaankin silmään 4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos käytät enemmän Oculac silmätippoja kuin sinun pitäisi, haittavaikutuksia ei ole odotettavissa.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita, pidä vähintään 5 minuutin tauko lääkkeiden välillä. Oculacia käytetään viimeisenä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Käyttöohje

 1. Pese kädet.
 2. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärkeä avaamisen jälkeen, sillä tämä voi kontaminoida (saastuttaa) silmätippaliuoksen.
 3. Taivuta päätä taakse (Kuva 1).
 4. Vedä alaluomea sormella alaspäin ja pidä toisella kädellä silmätippapulloa. Silmätippapullon kärki ei saa joutua kosketuksiin silmän pinnan kanssa, sillä tämä voi vaurioittaa silmää. Purista pulloa ja tipauta 1 tippa silmään. (Kuva 2).
 5. Sulje silmäsi ja paina silmän ja nenän välistä nurkkaa sormenpäällä 1-2 minuutin ajan. Tällä tavalla estetään tipan valuminen kyynelkanavaa pitkin nieluun. Enemmän lääkettä jää tällöin silmään (Kuva 3). Tarpeen mukaan toista kohdat 3-5 toisen silmän kanssa.
 6. Sulje pullo käytön jälkeen.

image1.png

        Kuva 1                Kuva 2                   Kuva 3

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:
Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • lievä ohimenevä polttelu ja tahmeuden tunne silmässä

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

 • ärsytys
 • yliherkkyysreaktiot

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • näön hämärtyminen, silmäkipu, silmän kutina, silmän punoitus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Oculacin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Silmätippapullo ei itsessään ole steriili, mutta sisältö pysyy steriilinä pullon avaamiseen asti.

Silmätipat on käytettävä 4 viikon kuluessa pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Älä käytä pahvikoteloon ja pulloon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim./EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oculac sisältää
Vaikuttava aine on povidoni K25. Yksi millilitra sisältää 50 mg povidoni K25:ttä. Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi (säilytysaine), boorihappo, kalsiumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumkloridi, natriumkloridi, natriumlaktaatti, natriumhydroksidi pH:n säätämiseen ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Oculac silmätippavalmisteen kuvaus: Hieman kellertävä, kirkas vesiliuos.
Pakkauskoko: 10 ml muovipullo.

Myyntiluvan haltija
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FI-02130 Espoo

Valmistaja
EXCELVISION, 29 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Ranska
tai
S.A. Alcon- Couvreur N.V., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Tanska Oculac (MDU)
Suomi Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos
Portugali Oculotect (fluid)
Espanja Oculotect 50 mg/ml colirio en solución
Ruotsi Oculac 50 mg/ml ögondroppar, lösning

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.01.2017