NICOTINELL SPEARMINT lääkepurukumi 2 mg

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Nicotinell Spearmint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi

(nikotiini)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekistalisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitäs sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia
 3. Miten Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Nicotinell Spearmint -lääkepurukumi on ja mihin sitä käytetään

Nicotinell kuuluu ryhmään lääkkeitä, joita käytetään apuna tupakoinnin lopettamisessa.

Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi sisältää nikotiinia. Kun pureskelet purukumia, siitä vapautuu hitaasti nikotiinia, joka imeytyy suun limakalvojen kautta. Tätä lääkevalmistetta käytetään vähentämään nikotiinintarvetta ja nikotiiniriippuvuuden vieroitusoireiden lievittämiseen.

Se voi siksi

 • auttaa välttämään tupakoinnin aloittamisen uudelleen, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin tai
 • helpottaa tupakoinnin vähentämistä, jos tupakoitsija ei kykene tai ei halua lopettaa tupakointia kokonaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia

Älä käytä Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia, jos

 • olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • et tupakoi.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia, jos sinulla on

 • äskettäin ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • jokin sydänsairaus
 • korkea verenpaine
 • diabetes
 • kilpirauhasen liikatoimintaa
 • lisämunuaiskasvain (feokromosytooma)
 • munuaisten ja/tai maksan vajaatoimintaa
 • mahahaava.

Jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi ei ehkä sovi sinulle.

Henkilöillä, joilla on leukaluun nivelen vaivoja sekä hammasproteesien käyttäjillä voi olla vaikeuksia pureskella purukumia. Tällaisessa tilanteessa suositellaan käyttämään toisentyyppistä nikotiinikorvaushoitoa.

Älä tupakoi Nicotinell Spearmint -lääkepurukumin käytön aikana, koska tästä aiheutuvat suuret nikotiinipitoisuudet saattavat aiheuttaa huonovointisuutta.

Lapset ja nuoret
Aikuisille sopivat annokset voivat aiheuttaa pikkulapsille vaikeita myrkytysoireita tai kuoleman. Sen vuoksi on tärkeää pitää Nicotinell Spearmint -lääkepurukumit aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Muut lääkevalmisteet ja Nicotinell Spearmint
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumin ja muiden lääkkeiden välisistä yhteisvaikutuksista ei ole tietoa. Tupakoinnin lopettaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden vaikutukseen. Tämä on erityisen tärkeää huomioida, jos käytät seuraavia lääkkeitä

 • teofylliiniä (astman hoitoon käytettävä lääke)
 • takriinia (Alzheimerin taudin hoitoon käytettävä lääke)
 • olantsapiinia tai klotsapiinia (skitsofrenian hoitoon).

Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumin käyttö ruuan ja juoman kanssa
Kahvi, happamat juomat ja virvoitusjuomat saattavat heikentää nikotiinin imeytymistä, joten niitä on vältettävä 15 minuutin ajan ennen Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumin pureskelua.

Raskaus ja imetys
Nikotiini saattaa vaikuttaa sikiöön. Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin määräyksellä.

Nikotiini erittyy rintamaitoon ja saattaa vaikuttaa imetettävään lapseen. Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia saa käyttää imetyksen aikana vain lääkärin määräyksellä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Siitä ei ole viitteitä, että suositeltuina annoksina käytetty Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi vaikuttaisi ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Tupakoinnin lopettaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa käyttäytymiseen.

Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumit sisältävät sorbitolia, butyylihydroksitolueenia ja natriumia
Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi sisältää sorbitolia, joten jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

Yksi purukumipala sisältää 0,1 g sorbitolia, joka muuntuu elimistössä 0,02 grammaksi fruktoosia. Yhden Nicotinell Spearmint 2 mg -lääkepurukumipalan energiasisältö on 1,0 kcal ja yhden Nicotinell Spearmint 4 mg -lääkepurukumipalan energiasisältö on 0,9 kcal.

Purukumi sisältää butyylihydroksitolueenia (E321), joka voi aiheuttaa paikallista suun limakalvoärsytystä.

Yksi Nicotinell Spearmint -lääkepurukumipala sisältää 11 mg natriumia. Henkilöiden, joilla on rajoitettu natriumdieetti, tulee ottaa tämä huomioon.

3. Miten Nicotinell Spearmint -lääkepurukumia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Sopivin lääkepurukumivahvuus valitaan nikotiiniriippuvuuden mukaan. Käytä 4 mg:n Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia, jos

 • sinulla on voimakas nikotiiniriippuvuus
 • olet aiemmin epäonnistunut tupakoinnin lopettamisessa 2 mg:n lääkepurukumien avulla.

Muussa tapauksessa on käytettävä 2 mg:n Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia.

Katso sinulle sopivin annos seuraavasta taulukosta:

Jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia suuremman lääkepurukumivahvuuden (4 mg) käytön yhteydessä, harkitse pienemmän vahvuuden käyttämistä (2 mg).

On tärkeää pureskella lääkepurukumia oikein, jotta epämiellyttävät seuraukset (esim. hikka, närästys) voidaan välttää.

Käyttöohjeet:

 1. Pureskele yhtä purukumipalaa hitaasti, kunnes maku voimistuu.
 2. Aseta purukumi ikenen ja posken väliin.
 3. Pureskele jälleen, kun maku on muuttunut miedommaksi.
 4. Jatka purukumin pureskelua tällä tavoin noin 30 minuutin ajan.

Älä niele purukumia.

Annostus yli 18-vuotiaille aikuisille
Ota yksi purukumipala ja pureskele sitä, kun mielesi tekee tupakoida.

Hoidon alussa uusi purukumi tarvitaan yleensä 1 - 2 tunnin välein. 8 - 12 purukumipalaa päivässä on tavallisesti riittävä annos, purukumin vahvuudesta riippumatta. 2 mg:n purukumeja saa käyttää enintään 25 palaa päivässä, ja 4 mg:n purukumeja 15 palaa päivässä.

Tupakoinnin lopettaminen:
Hoidon kesto on yksilöllinen. Hoito kestää tavallisesti vähintään 3 kuukautta. Kolmen kuukauden hoidon jälkeen sinun on vähennettävä vähitellen päivän aikana käyttämiesi purukumipalojen määrää. Hoito lopetetaan, kun käyttämäsi purukumimäärä on 1 - 2 palaa päivässä. Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia ei yleensä suositella käytettäväksi säännöllisesti pidempään kuin 1 vuoden. Osa aiemmin tupakoineista saattaa kuitenkin tarvita purukumeja pidempään, jotta he eivät aloita tupakointia uudelleen.

Neuvonta saattaa parantaa tupakoinnin lopettamisen onnistumista.

Tupakoinnin vähentäminen:
Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia käytetään tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia mahdollisimman paljon. Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen ei ole onnistunut 6 viikon jälkeen, on syytä kääntyä terveydenhoitohenkilöstön puoleen. Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta viimeistään 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos et ole onnistunut vakavissasi yrittämään tupakoinnin lopettamista 9 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, sinun on syytä kääntyä terveydenhoitohenkilöstön puoleen.

Neuvonta saattaa parantaa tupakoinnin lopettamisen onnistumista.

Käyttö lapsille ja nuorille
Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa käyttää Nicotinell Spearmint -lääkepurukumia ilman lääkärin määräystä.

Jos otat enemmän Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumeja kuin sinun pitäisi
Liian monen lääkepurukumin käyttö voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin liiallinen tupakointi. Nikotiiniyliannoksen yleisoireita ovat heikotus, hikoilu, syljenerityksen lisääntyminen, kurkun kirvely, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, kuulo- ja näköhäiriöt, päänsärky, sydämentykytys tai sydämen sykkeen muunlaiset häiriöt ja hengenahdistus.

Jos olet käyttänyt näitä purukumeja enemmän kuin sinun pitäisi tai jos lapsi on saanut niitä vahingossa, ota yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi neuvoja ja arvion aiheutuneesta vaarasta. Voit myös kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta, puh. (09) 471 977.

Jos lapsella epäillään myrkytystä, on heti käännyttävä lääkärin puoleen. Pienetkin nikotiinimäärät ovat lapselle vaarallisia ja voivat aiheuttaa vaikeita oireita tai kuoleman.

Jos unohdat käyttää Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Sinulla voi esiintyä muutamana ensimmäisenä hoitopäivänä huimausta, päänsärkyä ja unihäiriöitä. Nämä voivat olla tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ja aiheutua nikotiinin saannin vähenemisestä.

Lopeta Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumin käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista vakavista allergiaoireista (angioedeema tai anafylaktinen reaktio):

 • kasvojen, kielen tai kurkun turvotus; nielemisvaikeuksia; nokkosihottuma tai hengitysvaikeuksia.
  Nämä haittavaikutukset ovat harvinaisia (niitä voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta).

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Yleiset haittavaikutukset
(voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:sta)

 • huimaus, päänsärky ja unihäiriöt
 • hikka, mahavaivat, pahoinvointi, oksentelu, syljenerityksen lisääntyminen ja suun limakalvotulehdus. Suun, kurkun ja leukalihasten särkyä voi myös esiintyä, etenkin voimakkaan pureskelun seurauksena. Tähän auttaa tavallisesti purukumin pureskelu hitaammin.

Melko harvinaiset haittavaikutukset
(voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta)

 • sydämentykytys
 • punoittava ihottuma (eryteema) ja kutina, johon liittyy paukamien muodostuminen iholle (nokkosihottuma).

Harvinaiset haittavaikutukset
(voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1000:sta)

 • sydämen rytmihäiriöt
 • yliherkkyysreaktio.

Suun haavaumat saattavat liittyä tupakoinnin lopettamiseen eivätkä välttämättä nikotiinihoitoon.

Purukumi saattaa takertua hammasproteesiin tai muihin hampaiden proteettisiin korvikkeisiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Nicotinell Spearmint -lääkepurukumin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25 °C.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi sisältää
Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumia on saatavana kahta vahvuutta.

Vaikuttava aine on nikotiini.
Yksi Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi sisältää 2 mg tai 4 mg nikotiinia (vastaa 10 mg:aa tai 20 mg:aa nikotiinipolakriliinia (1:4)).

Muut aineet ovat:

 • purukumipohja (sisältää butyylihydroksitolueenia (E321)), ksylitoli, kalsiumkarbonaatti (E170), sorbitoli (E420), mannitoli (E421), vedetön natriumkarbonaatti, natriumvetykarbonaatti, luonnollinen mintun maku, Novamint Spearmint, polakriliini, glyseroli (E422), levomentoli, sukraloosi, liivate, titaanidioksidi (E171), asesulfaamikalium (E950), karnaubavaha, talkki

Nicotinell Spearmint ‑lääkepurukumi on sokeriton.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Päällystetyt purukumipalat ovat väriltään luonnonvalkoisia ja suorakaiteen muotoisia.

Purukumit on pakattu 12 purukumin läpipainopakkauksiin. Läpipainopakkaukset on pakattu 12, 24, 48, 84, 96 tai 204 purukumin rasioihin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Tanska

Valmistaja

FAMAR S.A.
48th km National Road Athens-Lamia
GR-19011, Avlonas, Attiki
Kreikka

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PL 24

FI-02231 Espoo

Puh: 080 077 40 80

S-posti: [email protected]

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.9.2015