COLONSOFT pulver till oral lösning

Bipacksedel: Information till användaren

ColonSoft pulver till oral lösning

makrogol 4000, natriumklorid, natriumsulfat, kaliumklorid, natriumvätekarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre efter några dagar eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

  1. Vad ColonSoft är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar ColonSoft
  3. Hur du tar ColonSoft
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur ColonSoft ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ColonSoft är och vad det används för

ColonSoft används för behandling av förstoppning samt för att uppmjuka torkad avföringsmassa som länge varit i ändtarmen (avföringspropp). Preparatet innehåller ämnen som binder vatten, vilket gör att avföringsmassan både ökar och blir mjukare. Detta kan normalisera tarmfunktionen och förorsaka tarmtömning. ColonSoft innehåller också olika salter för att upprätthålla kroppens salt- och vätskebalans.

2. Vad du behöver veta innan du tar ColonSoft

Ta inte ColonSoft

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar ColonSoft.

Tala om för läkaren om något av de ovan nämnda gäller eller har gällt dig.

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och ColonSoft

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Man har inte kunnat påvisa att andra läkemedel påverkas av ColonSoft, men kom ihåg att tala om att du använder ColonSoft i samband med nästa läkarbesök.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

ColonSoft kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

ColonSoft påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

3. Hur du tar ColonSoft

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En dospåse pulver löses i ett glas (2 deciliter) vatten. Den färdiga lösningen kan drickas kylskåpskall, varvid smaken är svagare.

Till äldre patienter och patienter med svag condition är det bra att ge speciellt stora doser av ColonSoft som rumsvarm.

Vuxna och barn över 12 år

Behandling av förstoppning:Vanlig dos är 1 dospåse utblandad i vatten två gånger dagligen eller enligt läkarens ordination. Doseringen anpassas enlig behov så att tarmtömningen är regelbunden och avföringen mjuk. Behandlingen med ColonSoft varar vanligen högst två veckor. Läkaren kan även rekommendera längre behandlingstid. En långvarig behandling kan behövas om du tar någon medicin som förorsakar förstoppning eller om du har en sjukdom som förorsakar förstoppning t.ex. Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS).

För att uppmjuka hård och torkad avföringsmassa: 5–10 dospåsar utblandas i 1–2 liter vatten. Lösningen avnjuts inom ett dygn och behandlingen pågår under 1–3 dagar.

Om du lider av nedsatt hjärtfunktion, skall du inte inom en timme ta mer än två dospåsar utblandade i vatten.

Anvädning för barn och ungdomar

För barn under 12 år endast på ordination av läkare.

Om du har tagit för stor mängd av ColonSoft

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Stora doser kan orsaka magknip och diarré. Diarré kan leda till vätskebrist och störningar i elektrolytbalansen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar är magknip, buksvullnad, illamående, gasbesvär, irritation runt ändtarmsöppningen och diarré. Diarrén försvinner ofta då dosen sänks.

Allergiska reaktioner är sällsynta, men kan förekomma.

Sluta att använda ColonSoft och kontakta läkare, om du får följande symtom: svullnad, andnöd, muskelsvaghet eller symtom på uttorkning av kroppen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur ColonSoft ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Färdig lösning är hållbar i 24 timmar i rumstemperatur.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver med smakämnesgranulat.

En förpackning innehåller 16, 40, 50 eller 100 dospåsar med 14 gram pulver. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation Orionvägen 1 02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Recipharm Parets S.L.

C/ Ramón y Cajal 2

Parets del Vallés

Barcelona 08150

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast 12.7.2016