FLAVAMED poretabletti 60 mg

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Flavamed 60 mg poretabletit

Aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille

ambroksolihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

  1. Mitä Flavamed 60 mg poretabletit ovat ja mihin niitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Flavamed 60 mg poretabletteja
  3. Miten Flavamed 60 mg poretabletteja käytetään
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Flavamed 60 mg poretablettien säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Flavamed 60 mg poretabletit ovat ja mihin niitä käytetään

Flavamed-poretabletit sisältävät vaikuttavana aineena ambroksolihydrokloridia. Lääkevalmiste kuuluu terapeuttiseen ryhmään ″yskänlääkkeet ja vilustumislääkkeet, mukolyytit″. Ambroksolihydrokloridia käytetään akuutteihin ja kroonisiin keuhkojen ja keuhkoputkien sairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän hoitoon.

Flavamed 60 mg poretabletit ohentavat limaa, jolloin se on helpompi yskiä pois.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Flavamed 60 mg poretabletteja

Älä käytä Flavamed 60 mg poretabletteja

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunna kanssa ennen kuin otat Flavamed 60 mg poretabletteja.

Ambroksolihydrokloridin käytön yhteydessä on raportoitu vakavia ihoreaktioita. Jos sinulle kehittyy ihottuma (mukaan lukien limakalvovauriot suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukupuolielinten alueella), lopeta Flavamed 60 mg poretablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Lapset ja nuoret
Vain yli 12-vuotiaat nuoret saavat ottaa Flavamed 60 mg poretabletteja.

Muut lääkevalmisteet ja Flavamed 60 mg poretabletit
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Yskänärsytystä estävät lääkkeet (antitussiivit)
Kun käytät Flavamed 60 mg poretabletteja, et saa käyttää muita yskimisrefleksiä heikentäviä lääkkeitä (ns. antitussiiveja). Yskimisrefleksi on tärkeä, jotta voit saada liman irtoamaan yskimällä ja siten poistetuksi sen keuhkoista.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytä Flavamed 60 mg poretabletteja raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin nimenomaisesta määräyksestä. Flavamed 60 mg poretablettien käyttöä ei suositella erityisesti ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.
On havaittu, että Flavamed 60 mg poretablettien vaikuttava aine erittyy rintamaitoon. Flavamed 60 mg poretablettien käyttöä ei suositella imetyksen aikana.

Eläinkokeissa ambroksolilla ei havaittu olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Flavamed 60 mg poretableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Flavamed 60 mg poretabletit sisältävät laktoosia (maitosokeri), sorbitolia (makeutusaine) ja natriumia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkäri kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
Tämä lääke sisältää natriumia 5,5 mmol (126,5 mg) poretablettia kohden. Potilaiden, joiden on rajoitettava natriumin saantiaan, on otettava tämä huomioon.


3. Miten Flavamed 60 mg poretabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekistasi, jos olet epävarma.

Noudata seuraavia ohjeita, ellei lääkäri ole määrännyt muunlaista Flavamed 60 mg poretablettien annostusta. Noudata käyttöohjeita, jotta Flavamed 60 mg poretabletit vaikuttaisivat asianmukaisesti.

Suositeltu annos on:

Ikä Kerta-annos Enimmäisannos vuorokaudessa

Yli 12-vuotiaat nuoret ja aikuiset

Ensimmäisten 2-3 päivän aikana ½ poretablettia 3 kertaa vuorokaudessa (vastaa 30 mg ambroksolihydrokloridia 3 kertaa),
sen jälkeen ½ poretablettia 2 kertaa vuorokaudessa (vastaa 30 mg ambroksolihydrokloridia 2 kertaa)
1½ poretablettia (vastaa 90 mg ambroksolihydrokloridia)

Huomaa:
Aikuisilla vuorokausiannos voidaan nostaa 1 tablettiin 2 kertaa vuorokaudessa.
Flavamed 60 mg poretablettien turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaille lapsille ei ole vielä osoitettu.

Antotapa
Suun kautta. Poretabletit liuotetaan lasilliseen vettä aterian jälkeen ja liuos juodaan.
Poretabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Hoidon kesto
Flavamed 60 mg poretabletteja ei pidä ottaa yli 4-5 päivää ilman lääkärin antamia ohjeita.
Jos oireet eivät helpota 4-5 päivän hoidon jälkeen tai jopa pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos Flavamed 60 mg poretablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

Jos otat enemmän Flavamed 60 mg poretabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Vahingossa tapahtuneiden yliannostusten ja/tai lääkitysvirheraporttien perusteella havaitut oireet ovat yhdenmukaisia Flavamed 60 mg poretablettien suositelluilla annoksilla havaittujen haittavaikutusten kanssa.

Yliannostustapauksessa ota yhteyttä lääkäriin, joka aloittaa yliannostuksen oireenmukaisen hoidon.

Jos unohdat ottaa Flavamed 60 mg poretabletteja
tai jos olet ottanut liian pienen annoksen, ota seuraavan lääkkeenottokerran yhteydessä ohjeen mukainen annos.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset

Yleiset (alle 1 potilaalla kymmenestä)

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Flavamed 60 mg poretablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä moniannospakkauksessa ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Pidä moniannospakkaus tiiviisti suljettuna. Valmiste on herkkä valolle ja kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Flavamed 60 mg poretabletit sisältävät

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Pyöreät, valkoiset tabletit, joiden joiden halkaisija on 18 mm ja joiden toisella puolella on jakoura.
Poretabletit voidaan puolittaa.

Flavamed 60 mg poretablettipakkauksessa on 10 tai 20 poretablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Saksa

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Bulgaria Flavamed Effervescent Tablets
Tšekin tasavalta Flavamed Effervescent Tablets
Tanska Flavamed 60 mg brusetabletter
Viro Flavamed 60 mg
Suomi Flavamed 60 mg poretabletit
Saksa Flavamed 60 mg Brausetabletten
Latvia Flavamed 60 mg putojošas tabletes
Liettua Flavamed 60 mg šnypšciosios tabletes
Puola Flavamed
Romania Flavamed Comprimate Efervescente
Slovakian tasavalta Flavamed šumivé tablety
Slovenia Flavamed 60 mg šumece tablete

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 6.9.2016