Strepsils Mansikka sugtablett

BIPACKSEDEL

Strepsils Mansikka sugtablett

2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Strepsils Mansikka måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Du måste kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras.
 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

 1. Vad Strepsils Mansikka är och vad det används för
 2. Innan du tar Strepsils Mansikka
 3. Hur du tar Strepsils Mansikka
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Strepsils Mansikka ska förvaras
 6. Övriga upplysningar

1. VAD STREPSILS MANSIKKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Strepsils Mansikka används för att lindra symptom vid mun- och svalginfektioner. De verksamma ämnena, 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol är antiseptiska ämnen som både hämmar tillväxten av bakterier, svampar och virus och förstör dem.


2. INNAN DU TAR STREPSILS MANSIKKA

Ta inte Strepsils Mansikka

 • om du är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser i Strepsils Mansikka, 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol, eller något av övriga innehållsämnen i Strepsils Mansikka.

Var särskilt försiktig med Strepsils Mansikka
Diabetiker bör uppmärksamma att en sugtablett innehåller 1,83 g isomalt och 458 mg maltitol.

Användning av andra läkemedel
Interaktioner med andra läkemedel har inte konstaterats.

Graviditet och amning
Strepsils Mansikka sugtabletternas säkerhet vid graviditet och amning har inte fullt bekräftats, men någon fara vid användning är inte att förväntas. Liksom med alla andra läkemedel skall försiktighet iakttas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Användning av Strepsils Mansikka påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Strepsils Mansikka
En sugtablett innehåller isomalt och flytande maltitol. Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med läkare innan du använder detta läkemedel.
Färgämnet (nykockin) kan ge allergiska reaktioner.


3. HUR DU TAR STREPSILS MANSIKKA

Vuxna och barn över 6 år
1 sugtablett varannan eller var tredje timme vid behov. Sugtabletten skall få smälta långsamt i munnen.

Användning för barn under 6 år
Strepsils Mansikka rekommenderas inte till barn under 6 år.

Äldre
Samma dos som för vuxna. Ingen dosjustering är nödvändig.

Kontakta läkare om symptomen fortsätter.

Om du har tagit för stor mängd av Strepsils Mansikka

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

En överdos av Strepsils Mansikka kan ge upphov till magbesvär.

Om du eller någon annan person (t.ex. ett barn) av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart närmaste hälsocentral, läkare eller Giftinformationscentralen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Strepsils Mansikka orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner kan förekomma, såsom hudutslag, brännande eller stickande känsla i munnen eller svalget och svullnad i munnen eller svalget.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR STREPSILS MANSIKKA SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25 °C.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (på yttre förpackningen ”Utg.dat.”, på blistern ”EXP”). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är 1,2 mg av 2,4-diklorobensylalkohol och 0,6 mg av amylmetakresol.
 • Övriga innehållsämnen är jordgubbssmakämne (Flav P Strawberry), antocyaner (E163), sackarinnatrium (E954), vinsyra, isomalt (E953) och flytande maltitol (E965).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Läkemedlets utseende: Rund, ljusröd sugtablett med smak av jordgubb. Sugtabletten har en diameter på 18 mm och ett S-logo graverat på var sida.

Förpackningsstorlekar: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 eller 72 sugtabletter.
Tryckförpackning (Al-PVC/PVdC).
Alla förpackningsstorlekar är inte nödvändigtsvis på marknaden.

Innehavare av godkännande för försäljning
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
Storbritannien

Tillverkare
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham Site
Nottingham NG90 2DB
Storbritannien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
Reckitt Benckiser Nordic A/S
Vandtårnsvej 83 A
02600 Søborg, Danmark
Telefon 02 9000 9200
E-mail [email protected]


Denna bipacksedel godkändes senast 11.10.2013

Kontaktuppgifter f?r f?retaget:

RECKITT BENCKISER Nordic A/S
Itsehallintokuja 6
02600 Helsinki

tel. 050 4360 493

[email protected]