SOLUPRICK NEGATIIVINEN KONTROLLI, SOLUPRICK POSITIIVINEN KONTROLLI, SOLUPRICK SQ liuos ihopistotestiin

PAKKAUSSELOSTE

SOLUPRICK SQ liuos ihopistotestiin

Siitepölyuutteet, huonepölypunkkiuutteet, hyönteismyrkkyuutteet, epiteeliuutteet, positiivinen ja negatiivinen kontrolli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Soluprick SQ on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Soluprick SQ:ta
3. Miten Soluprick SQ:ta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Soluprick SQ:n säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Soluprick SQ on ja mihin sitä käytetään

Tämä lääkevalmiste on ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Soluprick SQ:ta

Älä käytä Soluprick SQ:ta
- jos sinulla on samanaikainen beetasalpaajalääkitys
- jos sinulla on akuutti tai krooninen atooppinen ihottuma testialueella.

Varoitukset ja varotoimet
- Vakavia allergisia reaktioita, kuten anafylaktista sokkia, voi esiintyä, mutta erittäin harvoin. Anafylaktisen sokin hoitoon varaudutaan aina ja tarvittavat välineet tulee olla saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Soluprick SQ
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Samanaikainen hoito oireenmukaisilla antiallergisilla aineilla voi vaikuttaa testin tulokseen.

Lääkkeiden käyttö suositellaan keskeytettäväksi ennen ihopistotestiä seuraavasti:

Lääkeaineryhmä Aikaväli viimeksiotetun annoksenja ihopistokokeenvälillä
Lyhytvaikutteiset antihistamiinit
Pitkävaikutteiset antihistamiinit
Hydroksitsiini
Ketotifeeni
Trisykliset antidepressantit
Paikallisesti annosteltavat voimakkaat steroidivoiteet

2-3 päivää
8 viikkoa
2 viikkoa
2 viikkoa
2 viikkoa
2-3 viikkoa

Yhden viikon hoitojakso 30 mg:n tai sitä pienemmällä annoksella vuorokaudessa prednisonia/prednisolonia ei vähennä ihopistokokeen reaktiota. Suun kautta otettavaa alhaista glukokortikoidiannosta (pienempi annos kuin 10 mg prednisolonia päivässä) ei tarvitse keskeyttää ennen ihopistokoetta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ihopistokoe voidaan tehdä imetyksen aikana.

3. Miten Soluprick SQ:ta käytetään

Ihopistokokeessa allergeeniuute laitetaan ihon pinnalle tippana. Iho lävistetään lansetin avulla. Ihopistokoe voidaan tehdä kyynärvarren sisäsivulle tai selkään. Liuoksen määrä ihon pintaan tehdyssä ihopistokokeessa vastaa 3 x 10-3 mikrol.

Soluprick positiivista kontrollia (histamiinidihydrokloridi 10 mg/ml) käytetään vertailuvalmisteena kartoitettaessa yleistä reaktiokykyä ihopistokokeessa ja Soluprick negatiivista kontrollia käytetään epäspesifisten reaktioiden kartoittamiseen.

Hyönteismyrkkyuutteet:
Riippuen potilaan herkkyydestä on suositeltavaa käyttää testissä ensin 100 mikrog/ml:n vahvuista liuosta. Jos positiivinen reaktio ei ilmene 15 – 20 minuutin kuluessa, testi toistetaan käyttämällä 300 mikrog/ml:n vahvuista liuosta. Erittäin herkille potilaille suositellaan käytettäväksi aloitusvahvuudeksi 10 mikrog/ml liuosta. Testi keskeytetään siihen liuosvahvuuteen, joka antaa positiivisen reaktion (paukaman läpimitta yli 3 mm).

Suoritus:
- Ihopistokoe tehdään normaalisti kyynärvarren sisäsivulle. Vaihtoehtoisesti testi voidaan tehdä potilaan selkään.
- Ihon pitää olla kuiva ja puhdas. On suositeltavaa pestä testialue alkoholiliuoksella.
- Jokainen testiliuos, kuten myös positiivinen ja negatiivinen kontrolliliuos, laitetaan tippoina iholle vähintään 1,5 cm välein. Kyynärvarren pitää olla lepoasennossa. Annostele positiivinen ja negatiivinen kontrolli viimeisenä.
- Ihopistokokeessa tulee käyttää ainoastaan vakioituja lansetteja (esim. ALK-Lansetti) tulosten toistettavuuden takaamiseksi. Lansetin kärki (1 mm) painetaan kohtisuoraan pisaran läpi ihon pintakerrokseen.
- Painetaan kevyesti ja tasaisesti 1 sekunnin ajan, minkä jälkeen lansetti nostetaan pois.
- Allergeenia sisältävät pisarat lävistetään ensin ja sitten positiivinen ja negatiivinen kontrolli. Jokainen ihopistos tehdään omalla lansetilla.
- Jäljelle jäänyt allergeeniuute poistetaan imeyttämällä paperipyyhkeeseen. On tärkeää välttää allergeenien sekoittumista keskenään!
- Reaktiot luetaan iholta 15 minuutin kuluttua.
- Positiivisessa reaktiossa paukama voi esiintyä yhdessä punoituksen kanssa tai ilman punoitusta.

Testitulos luetaan mittaamalla viivaimella pistokohtaan mahdollisesti nousseen paukaman (ei punoituksen) koko. Mitataan paukaman suurin läpimitta ja sitä vastaan kohtisuorassa oleva halkaisija millimetreinä. Lomakkeeseen merkitään näiden keskiarvo tai kummankin halkaisijan lukuarvo. Vastaavasti merkitään molempien kontrolliliuosten tulokset. Paukamaa, jonka läpimitta on ≥ 3 mm, voidaan pitää positiivisena reaktiona.

Potilasta pitää tarkkailla vähintään 30 minuuttia ihopistokokeen jälkeen.

Käyttö lapsille
Ihopistokokeet lapsilla ovat mahdollisia yhden vuoden iästä lähtien lapsen terveydentilasta riippuen, mutta testejä ei yleensä pidä tehdä alle 4-vuotiaille lapsille.

Jos saat enemmän Soluprick SQ:ta kuin sinun pitäisi
Soluprick SQ ihopistokokeen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Mahdollisessa yliannostustapauksessa olet lääkärin tarkkailtavana ja hoidettavana. Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen, puh. 09 471 977.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä): Ihopistokokeen antopaikkaan muodostuvan paukaman läpimitan jatkuvaa suurenemista saattaa esiintyä ensimmäisen 10–20 minuutin aikana allergeenin annosta. Paikallista laaja-alaista turvotusta ja punoitusta saattaa esiintyä 6–24 tunnin kuluessa ihopistokokeesta.

Hyvin harvinaiset (ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta): Aktiivisella allergeenilla tehtävän ihopistokokeen jälkeen saattaa ilmaantua anafylaktinen sokki/reaktio. Vakavan anafylaktisen reaktion oireita voivat olla punoitus, voimakas kutina kämmenissä, jalkapohjissa ja muissa kehon osissa (kuten nokkosihottuma) ja hengitysvaikeudet. Lämmöntunnetta, yleistä epämukavaa oloa ja levottomuutta/ahdistusta voi myös esiintyä.

Anafylaktisen reaktion varalta terveydenhoitohenkilökunnalla on saatavilla ensiapuvälineet, mukaan lukien käyttövalmis adrenaliinikynä. Kerro välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla ilmenee jokin yllä mainituista oireista.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI 00034 Fimea

5. Soluprick SQ:n säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pakkauksen kelpoisuusaika on 6 kk.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Soluprick SQ sisältää
- Vaikuttavat aineet ovat epiteeli-, siitepöly-, hyönteismyrkky- ja huonepölypunkkiuutteet.
- Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fenoli, natriumkloridi, glyseroli, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valmiste on lasisessa injektiopullossa, joka sisältää 2 ml allergeeniuutetta. Pullo on suljettu halobutyylikumitulpalla ja polypropyleenikierrekorkilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm
Tanska

Valmistaja
ALK-Abelló S.A.
Miguel Fleta 19
28037 Madrid
Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja
ALK-Abelló Nordic A/S, sivuliike Suomessa
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
Puh.: 09 5842 2120
Faksi: 09 348 9125
S-posti: [email protected]

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.05.2015