BISOLVON STRONG oral lösning 1,6 mg/ml

Bipacksedel: Information till användaren

BISOLVON Strong 1,6 mg/ml oral lösning

bromhexinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

I denna bipacksedel finns information om:

  1. Vad Bisolvon Strong oral lösning är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Strong oral lösning
  3. Hur du använder Bisolvon Strong oral lösning
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bisolvon Strong oral lösning ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bisolvon Strong är och vad det används för

Bisolvon Strong används som slemlösande läkemedel vid tillfällig behandling av hosta då segt slem samlats i andningsvägarna.

Bisolvon Strong innehåller bromhexin, som gör det sega slemmet mera tunnflytande och sålunda underlättas upphostning av slemmet. Även om effekten av Bisolvon Strong ofta märks redan under den första behandlingsdagen, sker förtunningen av slemmet gradvis under fortsatt behandling. Den bästa effekten uppnås efter 3–5 dagars behandling.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4–5 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Strong

Använd inte Bisolvon Strong

Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Bisolvon Strong.

Andra läkemedel och Bisolvon Strong
Man känner inte till att samtidig användning av andra läkemedel skulle ge upphov till några skadliga samverkningar.

Graviditet, amning, och fertilitet
Bisolvon Strong bör inte användas under graviditet eller under amning.

Effekten av Bisolvon Strong på fertiliteten hos människor har ej studerats.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts med preparatet med avseende på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Bisolvon Strong oral lösning innehåller flytande maltitol
Om din läkare har talat om att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkaren innan du använder produkten.

3. Hur du använder Bisolvon Strong

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 14 år är 5 milliliter (8 mg) 3 gånger dagligen. Vid behov kan dosen för vuxna och ungdomar över 14 år i början av behandlingen ökas till 10 milliliter (16 mg) 3 gånger dagligen.

Användning för barn
Barn 6–14 år: 2,5 milliliter (4 mg) 3 gånger dagligen.

Bisolvon-preparatet kan tas med mat eller utan mat.

Preparaten innehåller inte socker och passar därför också åt diabetiker och barn.

Du bör kontakta läkare, om symtomen inte förbättras efter 4–5 dagar eller om de försämras, när du använder Bisolvon för akut sjukdom i andningsvägarna.

Om du har tagit för stor mängd av Bisolvon Strong
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bisolvon Strong
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga biverkningar kan förekomma hos färre än 1 av 100 patienter:
diarré, kräkningar, illamående och dyspepsi

Sällsynta biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare:
överkänslighetsreaktioner, hudutslag, nässelfeber

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda. Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos).

Bronkospasm.

Sötningsmedlet maltitol kan förorsaka diarré hos personer, som har känslig mage.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

5. Hur Bisolvon Strong ska förvaras

Bisolvon Strong oral lösning har inga särskilda förvaringsanvisningar. Öppnad flaska är hållbar i 12 månader.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek
Klar eller nästan klar, färglös eller nästan färglös lösning.

125 ml glasflaska med ett dosmått

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Sanofi Oy
Norrskensgränden 1
02100 Esbo

Tillverkare:
Delpharm Reims
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 15.08.2017