BETNOVAT liuos iholle 1 mg/ml

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Betnovat 1 mg/ml liuos iholle

beetametasonivaleraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

  1. Mitä Betnovat-liuos on ja mihin sitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betnovat-liuosta
  3. Miten Betnovat-liuosta käytetään
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Betnovat-liuoksen säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Betnovat-liuos on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkevalmisteen nimi on Betnovat liuos iholle. Betnovat-liuos sisältää vaikuttavana aineena beetametasonivaleraattia, joka kuuluu vahvojen kortikosteroidien lääkeryhmään. Steroidit vähentävät ihon punoitusta, turvotusta ja ärsytystä.

Betnovat-liuosta käytetään tulehduksellisten ja allergisten ihosairauksien paikalliseen hoitoon.

Beetametasonivaleraattia ei saa käyttää alle vuoden ikäisille lapsille, ja alle 12–15-vuotiaita ei tulisi hoitaa vahvoilla kortikosteroideilla ilman erityisen painavia syitä. Yli vuoden ikäisille lapsille Betnovat-liuosta käytetään ihottuman hoitoon silloin kun vastetta ei ole saatu miedommilla steroideja sisältävillä valmisteilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betnovat-liuosta

Älä käytä Betnovat-liuosta seuraavien iho-ongelmien hoitoon, koska

hoito voi pahentaa sairaustilaa:

⇒ Älä käytä Betnovat-liuosta, jos et ole varma koskevatko edellä mainitut asiat sinua. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen käytön aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

⇒ Ota yhteyttä lääkäriin, jos ihosi tulehtuu (katso kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).

⇒ Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Betnovat-liuos

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Betnovat-liuos toimii tai voivat saada aikaan sen, että saatat saada helpommin haittavaikutuksia. Näitä ovat

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät näitä aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Muillakin lääkkeillä voi olla samanlainen vaikutus. Siksi on hyvin tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä Betnovat-liuosta ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos imetät, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin käytät Betnovat-liuosta.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Betnovat-liuos sisältää setostearyylialkoholia ja metyyliparahydroksibentsoaattia

Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) ja metyyliparahydroksibentsoaatti saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten Betnovat-liuosta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Betnovat-liuosta käytetään?

Kuinka Betnovat-liuosta käytetään?

Jos ihottumasi uusiutuu säännöllisesti, lääkärisi voi pyytää sinua levittämään liuosta harvemmin, kunnes ihottumasi on jälleen kontrollissa. Näin tekemällä voidaan pysäyttää ihottuman uusiutuminen.

Esimerkiksi lääkärisi voi pyytää sinua levittämään liuosta ohuen kerroksen kerran päivässä kaksi kertaa viikossa ihoalueille, joilla on ihottumaa tai alueille, joilla ihottuma voi uusiutua.

Koska Betnovat-liuos on helposti syttyvää, sinun tulee välttää tupakointia tai olemasta liian lähellä avotulta levittäessäsi Betnovat-liuosta ja välittömästi sen käytön jälkeen.

Jos unohdat käyttää Betnovat-liuosta

Jos lopetat Betnovat-liuoksen käytön

Jos käytät enemmän Betnovat-liuosta kuin sinun pitäisi

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset vaikuttavat ihoosi ja saattavat vaikuttaa muuhun elimistöösi, jos riittävä määrä lääkeainetta imeytyy ihon läpi verenkiertoosi.

Jos ihosairautesi pahenee tai ihosi turpoaa ja punoittaa hoidon aikana, voit olla allerginen lääkkeelle, sinulla voi olla infektio tai saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

⇒ Lopeta Betnovat-liuoksen käyttö ja kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista.

Jos olet käyttänyt Betnovat-liuosta pitkään ja säännöllisesti, on pikainen yhteydenotto hoitavaan lääkäriin erityisen tärkeä (ks. kohta yllä Jos lopetat Betnovat-liuoksen käytön).

Yleiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu enintään yhdellä 10:stä)

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu enintään yhdellä 10 000:sta)

Seuraavia oireita voi ilmetä, jos Betnovat-liuosta käytetään pitkään tai ilmaa läpäisemättömän sidoksen alla:

Muita hyvin harvinaisia ihoreaktioita voi ilmetä:

Seuraavia oireita on varottava lapsilla:

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, jotka nähdään verikokeissa tai kun käyt lääkärin tarkastuksessa:

Yleisyys ei ole tiedossa

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Betnovat-liuoksen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun et käytä liuosta. Sisältö on syttyvää.

Pidä Betnovat-liuos kaukana kaikista palonlähteistä, liekeistä ja kuumuudesta.

Älä jätä Betnovat-liuosta suoraan auringonvaloon.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Betnovat-liuos sisältää

Vaikuttava aine on beetametasonivaleraatti. Yhdessä millilitrassa liuosta on beetametasonivaleraattia määrä, joka vastaa 1 mg beetametasonia.

Muut aineet ovat nestemäinen parafiini, setostearyylialkoholi, makrogolisetostearyylieetteri, ksantaanikumi, glyseroli, isopropyylialkoholi, metyyliparahydroksibentsoaatti, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Betnovat-liuos on valkoinen liuos.

Valkoinen polyeteenipullo 50 ml.

Myyntiluvan haltija GlaxoSmithKline Oy, Espoo, Suomi

Valmistaja Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 010 303030

[email protected]

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05.12.2018

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille.

©2018 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.