NEXIUM enterotablett 20 mg, 40 mg

Bipacksedel: Information till patienten

Nexium 20 mg enterotabletter
Nexium 40 mg enterotabletter

esomeprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

I denna bipacksedel finns information om följande:

 1. Vad Nexium är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Nexium
 3. Hur du tar Nexium
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nexium ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Nexium är och vad det används för

Nexium innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ″protonpumpshämmare″. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.

Nexium används för att behandla följande tillstånd:

Vuxna

Ungdomar från 12 år


2. Vad du behöver veta innan du tar Nexium

Ta inte Nexium:

Ta inte Nexium om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Nexium.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nexium:

Nexium kan dölja symtom på andrasjukdomer. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Nexium eller under tiden du tar det, ska du omedelbart kontakta läkare:

Om du har fått Nexium förskrivet för att ta "vid behov" ska du kontakta läkare om dina symtom är ihållande eller ändrar karaktär.

Användning av protonpumpshämmare som Nexium och särskilt om du använder Nexium i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Nexium. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Barn under 12 år
Information om dosering till barn i åldern 1 till 11 år finns i produktinformationen för Nexium dospåse (fråga läkare och apotekspersonal för ytterligare information).

Andra läkemedel och Nexium
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom Nexium kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Nexium.

Ta inte Nexium om du samtidigt tar läkemedel som innehåller nelfinavir (används för behandling av HIV-infektion).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

Om läkaren har förskrivit antibiotika, amoxicillin och klaritromycin, i kombination med Nexium för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori -infektion, är det mycket viktigt att du talar om för läkaren om du även tar andra läkemedel.

Nexium med mat och dryck
Du kan ta dina tabletter i samband med måltid eller på ″tom mage″.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Nexium under den tiden.
Det är inte känt om Nexium passerar över i modersmjölk. Därför bör du inte ta Nexium om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner
Det är inte troligt att Nexium påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i mindre vanliga fall (se avsnitt 4). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nexium innehåller sackaros
Nexium enterotabletter innehåller sockersfärer, som innehåller sackaros, som är en sorts socker. Om du har fått veta av läkare att du är intolerant mot vissa sockerarter bör du rådgöra med läkaren innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Nexium

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket ska du ta

Användning för vuxna från 18 år

För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD):

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori -infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

För behandling av magsår orsakade av NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel):

För att förebygga magsår om du tar NSAID:

För behandling av överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom):

Fortsatt behandling för att förebygga ny blödning från sår efter behandling med intravenöst Nexium:

Användning för ungdomar från 12 år

För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal relfux-sjukdom (GERD):

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

Intag av detta läkemedel

Vad du kan göra om du har svårt att svälja tabletterna

Användning för barn under 12 år
Nexium enterotabletter rekommenderas inte för barn under 12 år. Information om dosering till barn i åldern 1 till 11 år finns i produktinformationen för Nexium dospåse (fråga läkare och apotekspersonal för ytterligare information).

Äldre
Dosjustering är inte nödvändig hos äldre patienter.

Om du har tagit för stor mängd av Nexium
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Nexium

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Nexium och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar:

Dessa biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 personer.

Andra biverkningar omfattar:

Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer)

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer)

Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 personer)

Mycket sällsynta (kan förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Nexium kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar läkaren om din medicinering.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se kontaktdetaljerna nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA


5. Hur Nexium ska förvaras

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning av Nexium är
AstraZeneca Oy, Självstyrelsegränd 4, 02600, Esbo

Tillverkare
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Medlemsstat Läkemedlets namn
Danmark, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige, Österrike Nexium
Belgien, Luxemburg Nexiam
Frankrike Inexium
Spanien, Tyskland Nexium mups


Denna bipacksedel ändrades senast 30.3.2017.

Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) webbplats www.fimea.fi / Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Administrering via ventrikelsond

 1. Lägg tabletten i en lämplig spruta och dra upp cirka 25 ml vatten och cirka 5 ml luft. För vissa sonder krävs 50 ml vatten för att förhindra att kornen klumpar ihop sig.
 2. Skaka sprutan i cirka 2 minuter så att tabletten dispergeras.
 3. Håll sprutan med spetsen uppåtriktad och kontrollera att inte spetsen täppts till.
 4. Koppla sprutan med spetsen uppåtriktad till sonden.
 5. Skaka sprutan och rikta den med spetsen nedåt. Injicera 5−10 ml genom sonden och vänd sprutan uppåt igen samt skaka (sprutan måste hållas med spetsen uppåtriktad för att undvika tilltäppning).
 6. Vänd sprutan med spetsen nedåt och injicera ytterligare 5−10 ml genom sonden. Upprepa proceduren tills sprutan har tömts.
 7. Dra upp 25 ml vatten och 5 ml luft och upprepa steg 5 för att skölja ner eventuella sediment. För vissa sonder behövs det 50 ml vatten.