Lääkekorvausjärjestelmä 

Lääkärin määräämät lääkkeet on tarkoitettu käytettäväksi lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Vain näin lääkkeellä saavutetaan haluttu teho. Lääkkeiden ostamatta jättäminen tai annoskoon puolittaminen, tulee usein pitkällä aikajänteellä kalliimmaksi, jos sairaus jää hoitamatta.

Omiin lääkekuluihin voi vaikuttaa apteekissa tehtävillä valinnoilla. Yhteiskunta korvaa lääkekorvausten muodossa lääkärin määräämien tarpeellisten lääkkeiden kustannuksista osan. Lääkekuluilla on vuotuinen omavastuun katto, jonka ylittämisen jälkeen lääkkeistä maksetaan vain pieni omavastuusumma.

Lääkkeitä voi ostaa apteekista korvattuna korkeintaan kolmen kuukauden annosta vastaavan määrän kerrallaan. Seuraavan kerran lääkeitä voi ostaa korvattuna, kun edelliset lääkkeet on käyettty annosohjeen mukaisella annoksella lähes loppuun.

Tästä Seuraava korvauserä -laskuriin.

Lääkekorvausluokat

Lääkekorvaukset jaetaan kolmeen ryhmään: 1) Peruskorvattavien lääkkeiden hinnasta Kela maksaa 35 %. Alemman erityiskorvausluokan lääkkeistä korvaus on 65 %. 2) Alemman erityiskorvauksen piiriin kuuluvia sairauksia ovat mm. astma, krooninen verenpainetauti ja sepelvaltimotauti. 3) Ylemmässä erityiskorvausluokassa lääkkeestä maksetaan kolmen euron omavastuu ja loppu osa hinnasta korvataan (100 %). Ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvat mm. diabetes, epilepsia, syöpäsairaudet ja vaikeat mielenterveyden häiriöt. Omavastuu peritään kerralla ostetusta, enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä.

Erityiskorvausoikeus

Erityiskorvausoikeuden saaminen riippuu sairauden pitkäaikaisuudesta ja vaikeusasteesta. Lääkäri kirjoittaa ns. B-todistuksen eli lausunnon erityiskorvaushakemusta varten. Erityiskorvausoikeutta anotaan Kelalta.

Eräissä lääkkeissä tarvitaan normaalia tarkempi selvitys lääkäriltä sairauden tilasta ennen kuin lääkkeet voi saada apteekista peruskorvattuina. Tähän ryhmään kuluvia lääkkeitä ovat mm. eräät Alzheimerin taudin lääkkeet, MS-taudin lääkkeet ja eräisiin syöpäsairauksiin käytetyt lääkkeet. Lääkärin selvitys toimitetaan Kelaan, jossa ratkaistaan korvausoikeus. 

Omavastuun katto

Paljon lääkkeitä käyttävän henkilön lääkekustannusten vuotuinen omavastuun katto on 612,62 euroa (vuonna 2015). Omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 1,50 euroa ostokertaa kohti.

Vuotuisesta omavastuukaton täyttymisestä tulee asiakkaalle Kelasta tieto kirjeitse. Myös apteekista tieto löytyy sähköisesti heti seuraavan asioinnin yhteydessä.

Reseptilääkeostojen kassakuitit on hyvä pitää tallessa erityisesti silloin, kun lääkekatto on täyttymässä. Kassakuittien avulla voi tarvittaessa hakea lisäkorvausta Kelasta lääkekaton täyttyessä.