SELEXID 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter

Bipacksedel: Information till användaren

Selexid® 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter

Pivmecillinamhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


I denna bipacksedel finner du information om följande:
1. Vad Selexid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Selexid
3. Hur du använder Selexid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Selexid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Selexid® är och vad det används för

Selexid® tillhör en grupp läkemedel som kallas penicillin, det är en typ av antibiotika. Selexid® verkar genom att döda bakterier som orsakar urinvägsinfektion. Om infektionen inte behandlas kan bakterier fortsätta att föröka sig i kroppen. Infektionen gör att du känner dig sjuk och den kan även bli livshotande.

Selexid® används för behandling av infektion i urinblåsan eller urinledarna (urinvägsinfektion).

2. Vad du behöver veta innan du använder Selexid

Använd inte Selexid®:
- om du är allergisk mot pivmecillinam eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedlet (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk mot andra antibiotika såsom penicillin eller kefalosporiner
- om du lider av förträngning i matstrupen eller om du har några hinder i magtarmkanalen
- om du vet att du har något tillstånd som kan minska mängden av ett ämne i kroppen som kallas karnitin. om detta läkemedel har förskrivits till barn under 6 år.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Selexid.
Före behandling med Selexid tala om för läkare:
- om du tar mediciner för behandling av epilepsi: valproatsyra eller valproat
- om du har använt läkemedlet under lång tid (ökar risken för karnitinbrist).

Andra läkemedel och Selexid
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas att ta andra läkemedel.

Du måste berätta för din lekare eller apotekspersonalen om du tar något av följande läkemedel:
- probenecid (medel mot gikt). Kan förstärka effekten av Selexid
- metotrexat (mot artrit, cancer)
- valproat (medel mot epilepsi).

Selexid med mat och dryck
Du måste ta Selexid med minst ett halvt glas vatten. Det är viktigt att ta medicinen med mycket vätska och i god tid före läggdags. Detta hjälper att tabletten inte fastnar i matstrupen. Selexid kan tas oberoende av föda.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Selexid kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Selexid har ingen påverkan på körförmåga och användning av maskiner. Kontrollera med din läkare om du upplever någon biverkning som kan hindra dig från att köra bil eller använda maskiner.

3. Hur du använder selexid

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådrfråga läkare eller apotekspersonale om du är osäker.

Hur mycket ska man använda Selexid tabletter
Din läkare informerar dig om hur många tabletter du skall att ta, eller ge till ditt barn. Din läkare kommer att tala om för dig hur många gånger per dag du ska ta din medicin.

Vuxna:
Rekommenderad dos i akut urinvägsinfektion är 1 tablett (200 mg) 3 gånger dagligen.
Om din urinvägsinfektion är svår kan läkaren be dig att ta 1 tablett på 400 mg
tre gånger dagligen.

Barn:
Dosen är beroende av barnets vikt.

Barn under 40 kg, över 6 år: 20-40 mg/kg/dag fördelat i 3 doser, max. 1200 mg per dag. Tabletterna ska sväljas hela med riklig mängd vätska. Undvik att ta tabletten strax innan du lägger dig.
Din läkare informerar dig om hur länge du skall ta Selexid tabletter.

Om du har tagit för stor mängd av Selexid
Det finns ingen erfarenhet om överdosering, men för stor dos Selexid tabletter kan förorsaka illamående, kräkning och magkatarr. Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. (09) 471 977) för rådgivning.

Om du har glömt att ta Selexid
Om du har glömt att ta din medicin, ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Ta alltid tabletterna tillsammans med minst ½ vatten. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

Om du slutar att ta Selexid
Det är mycket viktigt att ta den medicin som läkaren har ordinerat. Fullfölj hela tablettbehandlingen även om du känner dig bättre. Det finns annars risk för att sjukdomen återkommer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkingar

Liksom alla läkemedel kan Selexid orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Viktiga biverkningar som ska observeras:
Kontakta omedelbart läkare om du observerar något av följande symptom:
- Du har svårigheter att andas
- Ditt ansikte eller hals svullnar upp
- Du får svåra utslag på huden eller områden med plötslig svullnad

Andra möjliga biverkningar:
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)
- Diarré. Detta kan bero på att tarmen är inflammerad (kolit)
- Kräkning
- Illamående
- Magbesvär.

Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 användare)
- Hudutslag
- Trötthet
- Huvudvärk
- Svindel.

Andra biverkningar med ingen känd frekvens:
- Små förändringar i blodvärden eller leverfunktionsvärden
- Sår i mun eller inflammation/sår i matstrupen
- Anafylaktiska reaktion
- Muskelsvaghet eller förlust av muskelmassa. Trötthet, minskad energi. Dessa symptomer kan bero på otillräckligt mänd av ett ämne i kroppen som kallas karnitin.
- Nässelutslag
- Angioödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg).

Om du får biverkningar , tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Selexid ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar..
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackingen efter förkortningen EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackingens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är pivmecillinamhydroklorid, En Selexid 200 mg tablett innehåller 200 mg pivmecillinamhydroklorid och en Selexid 400 mg tablett innehåller 400 mg pivmecillinamhydroklorid.
- Övriga innehållsämnen är hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, simetikon (emulsion) och syntetisk paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Selexid 200 mg är vit tablett. En sida är märkt med ett lejon och den andra sidan är märkt med nummer 137.
Förpackningsstorlekar: 14, 20, 30 och 100 tabletter i tryckförpackning.
Selexid 400 mg är vit, kapselformad tablett.
Förpackningsstorlekar: 10, 15 och 20 tabletter i tryckförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
Innehavare av försäljningstillstånd:
LEO Pharma A/S, 55 Industriparken, DK-2750 Ballerup, Danmark

Tillverkare:
Recipharm Strängnäs AB, Mariefredsvägen 35, S-645 41 Strängnäs, Sverige.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:
LEO Pharma Oy, Örevägen 12 B, 01510 Vanda, tel. 020 721 8440.

Denna bipacksedel ändrades senast den 10.12.2012

Kontaktuppgifter för företaget:

LEO Pharma Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa

tel. 020 721 8440
fax 020 721 8441

info.fi@leo-pharma.com

http://www.leo-pharma.fi