FUCITHALMIC silmätipat kerta-annospipetissä


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio
Fusidiinihappo


Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Fucithalmic on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Fucithalmic silmätippoja
3. Miten Fucithalmic silmätippoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Fucithalmic silmätippojen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. MITÄ FUCITHALMIC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Fusidiinihappo on antibiootti, jolla on bakteereita tappava vaikutus. Fucithalmic-silmätippoja käytetään fusidiinihapolle herkkien bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon. Jos lääkäri on antanut valmisteen käytöstä muita ohjeita, noudatetaan niitä.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytä Fucithalmic silmätippoja

Älä käytä Fucithalmic silmätippoja:
- jos olet allerginen fusidiinihapolle, natriumfusidaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytä Fucithalmic silmätippoja.Pitkittynyt tai toistuva Fucithalmic valmisteen käyttö voi lisätä antibioottiresistenssin riskiä. Fucithalmic silmätippoja ei tule käyttää piilolinssien kanssa, koska silmätipoissa on mikrokiteitä. Mikrokiteinen fusidiinihappo voi vahingoittaa piilolinssiä ja silmän sarveiskalvoa. Piilolinssejä voi käyttää 12 tuntia hoitokuurin päättymisen jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Fucithalmic silmätipat
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Koska valmisteen imeytyminen silmästä muualle elimistöön on vähäistä, valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.Valmisteella ei ole odotettavissa vaikutuksia suvunjatkamiskykyyn.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Fucithalmic tipat voivat aiheuttaa näön ohimenevää samentumista tippojen annostelun jälkeen. Kun näkökyky on normalisoitunut, Fucithalmic tipoilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


3. MITEN FUCITHALMIC TIPPOJA KÄYTETÄÄN

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma

Annostus
1 tippa 2 kertaa vuorokaudessa. Hoidon alussa voidaan annostella useammin ja lisäksi tulee huolehtia silmän toistuvasta puhdistamisesta. Hoitoa jatketaan kaksi päivää oireiden poistumisen jälkeen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Käyttöohje
Leikkaa pussi auki merkittyä katkoviivaa pitkin. Ota kerta-annospipetit pussista ja irrota yksi pipetti. Laita loput pipetit takaisin ja sulje pussi taittamalla avattu reuna. Pidä pipetin kärkeä alaspäin ja näpäytä pipettiä siten, että sisältö valuu kapeaan osaan (kuva 1). Avaa pipetti kiertämällä sen kärki poikki (kuva 2). Tiputa tippa silmään kuten kuvassa 3 puristamalla pipetin paksua osaa. Yhden kerta-annospipetin sisältö riittää tarvittaessa molempien silmien hoitoon.

Jos käytät enemmän Fucithalmic silmätippoja kuin sinun pitäisi
Ei oleellinen.

Jos unohdat käyttää Fucithalmic silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisiä (esiintyy useammalla kuin 1 käyttäjällä 100:sta): Silmien polte, kirvely, kutina ja ärsytysoireet, antopaikan kipu, näön ohimenevä samentuminen annostelun jälkeen.
Melko harvinaisia (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 100:sta): Yliherkkyys, silmien vetistäminen, silmäluomen turvotus.
Harvinaisia (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 1000:sta): Nokkosihottuma, sidekalvotulehduksen hankaloituminen, angioödeema (turvotus muualla kuin silmien ympärillä, esim. kasvoissa, huulissa, kielessä tai nielussa), ihottuma.

Haittavaikutukset lapsilla
Lapsilla esiintyvien haittojen oletetaan olevan samankaltaisia kuin aikuisilla.

Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. FUCITHALMIC SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä lääkettä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (lyhenne Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Fucithalmic kerta-annospipetit on käytettävä 4 viikon sisällä säilytyspussin avaamisesta. Avatut pipetit tulee hävittää heti käytön jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fucithalmic silmätipat sisältävät
- Vaikuttava aine on fusidiinihappo 10 mg/g (1 %)
- Muut aineet ovat natriumasetaatti, karbomeeri 974 P, mannitoli, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoiset viskoosit silmätipat, suspensio
12 x 0,2 g kerta-annospipetit.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:
LEO Pharma A/S , 55 Industriparken, DK-2750 Ballerup, Tanska.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: LEO Pharma Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, puh. 020 721 8440.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
12.09.2012

Yrityksen yhteystiedot:

LEO Pharma Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa

puh. 020 721 8440
faksi 020 721 8441

info.fi@leo-pharma.com

http://www.leo-pharma.fi