INCRELEX 10 mg/ml injektioneste, liuos

INCRELEX 10 mg/ml injektioneste, liuos

Mekasermiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä INCRELEX on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät INCRELEX-valmistetta
3. Miten INCRELEX-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. INCRELEX-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä INCRELEX on ja mihin sitä käytetään

- INCRELEX on liuos, joka sisältää mekasermiinia, joka on teollisesti valmistettu insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (IGF 1), joka on samankaltaista kuin elimistösi tuottama IGF 1.
- INCRELEX-valmisteella hoidetaan 2-18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka ovat hyvin lyhyitä ikäänsä nähden, koska heidän elimistönsä ei tuota tarpeeksi IGF 1-kasvutekijää. Tätä tilaa kutsutaan primaariseksi IGF 1-puutokseksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät INCRELEX-valmistetta

Älä käytä INCRELEX-valmistetta
- jos olet allerginen mekasermiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on syöpä.
- keskosille tai vastasyntyneille, koska se sisältää bentsyylialkoholia.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät INCRELEX-valmistetta.
- jos sinulla on kiero selkäranka (skolioosi). Tällöin on seurattava skolioosin etenemistä.
- jos sinulla on raaja-, lonkka- tai polvikipua
- jos nielurisasi ovat suurentuneet (nielurisojen liikakasvu). Tällöin nielurisat on tutkittava säännöllisesti.
- jos sinulla on aivojen lisääntyneen paineen (kallonsisäinen hypertensio) aiheuttamia oireita, kuten näkömuutoksia, päänsärkyä, pahoinvointia ja/tai oksentelua. Ota tällöin yhteys lääkäriin.
- jos sinulla esiintyy paikallinen allerginen reaktio pistoskohdassa tai yleistynyt allerginen reaktio INCRELEX-valmisteen käytön yhteydessä. Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee paikallista ihottumaa. Hakeudu välittömästi lääkäriin tai sairaalaan, jos sinulla ilmenee yleinen allerginen reaktio (nokkosrokko, hengitysvaikeuksia, huimausta tai pyörtymistä ja yleistä huonovointisuutta)
- jos kasvusi on loppunut (luun kasvulevyt ovat sulkeutuneet). Tässä tapauksessa INCRELEX ei voi vaikuttaa kasvuusi eikä sitä pidä käyttää.

Alle 2-vuotiaat lapset

Tämän lääkkeen käyttöä ei ole tutkittu alle 2-vuotiailla lapsilla, minkä vuoksi sen käyttöä ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja INCRELEX-valmiste

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Ilmoita lääkärillesi erityisesti, jos käytät insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä. Näiden lääkkeiden annostusta saattaa olla tarpeen muuttaa.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Ennen INCRELEX-hoidon aloittamista on suositeltavaa varmistaa negatiivinen raskaustestitulos kaikilta hedelmällisessä iässä olevilta naisilta. Lisäksi suositellaan, että kaikki hedelmällisessä iässä olevat naiset käyttävät tehokasta ehkäisyä hoidon ajan.

INCRELEX-hoito on keskeytettävä raskauden ajaksi.

INCRELEX-valmistetta ei saa antaa imettävälle äidille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

INCRELEX voi aiheuttaa verensokerin alenemisen (hyvin yleinen haittavaikutus) ja se voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä, koska keskittymis- ja reaktiokykysi voivat olla heikentyneitä.

Sinun on vältettävä korkean riskin toimintoja (kuten autolla ajamista) 2–3 tunnin ajan lääkkeen ottamisen jälkeen, Erityisesti näin on toimittavaINCRELEX-hoitoa aloitettaessa, kunnes sellainen INCRELEX-annos on määritetty, joka ei aiheuta haittavaikutuksia, vaarantaen .em. toimintoja.

INCRELEX sisältää bentsyylialkoholia

INCRELEX sisältää 9 mg/ml bentsyylialkoholia säilöntäaineena.

Bentsyylialkoholi voi aiheuttaa toksisia reaktioita ja allergisia reaktioita imeväisille ja alle 3-vuotiaille lapsille.

Tämä valmiste sisältää natriumia vähemmän kuin 1 mmol (23 mg) injektiopulloa kohden, eli se on käytännössä ”natriumiton”.

3. Miten INCRELEX-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on 0,04 – 0,12 mg potilaan painokiloa kohden, ja se annetaan kahdesti vuorokaudessa. Lue tämän selosteen lopusta kohta ”Käyttöohjeet”.

Injisoi INCRELEX ihon alle juuri ennen ruokailua tai välipalaa tai heti sen jälkeen, koska INCRELEXillä voi olla insuliinin tyyppinen hypoglykeeminen vaikutus, joten se voi alentaa veren sokeriarvoja (ks. kohta Hypoglykemia kappaleessa 4). Älä injisoi INCRELEXiä, jos et voi jostakin syystä syödä. Älä korvaa antamatta jäänyttä ruisketta injisoimalla kaksi annosta seuraavalla kerralla. Seuraava annos tulisi ottaa normaalisti, aterian tai välipalan kanssa.

Injisoi INCRELEX aivan olkavarren, reiden, vatsan tai pakaran ihon alle. Älä missään tapauksessa anna ruisketta laskimoon tai lihakseen. Muuta ruiskeen antopaikkaa joka kerta.

Älä käytä INCRELEX-valmistetta, jos liuos ei ole kirkas tai väritön.

INCRELEX-hoito on pitkäaikaishoitoa. Voit saada lisätietoja lääkäriltäsi.

Jos käytät enemmän INCRELEX-valmistetta kuin sinun pitäisi

INCRELEX kuten insuliinikin voi alentaa veren sokeriarvoja (ks. kohta Hypoglykemia kappaleessa 4).

Ilmoita lääkärillesi välittömästi, jos INCRELEX-valmistetta annettiin enemmän kuin on suositeltavaa.

Äkillinen yliannostus saattaa johtaa hypoglykemiaan (alhaiseen verensokeriin). Jos yliannostus jatkuu kauan, tietyt kehon osat (esim. kädet, jalat, jotkut kasvojen osat) voivat suurentua tai koko kehossa voi tapahtua ylenmääräistä kasvua.

INCRELEX-valmisteen äkillisen yliannostuksen hoito on kohdistettava hypoglykemian korjaamiseen. Potilaalle on annettava sokeripitoista nestettä tai ruokaa. Jos potilas ei ole tarpeeksi hereillä tai vireä kyetäkseen juomaan sokeria sisältävää nestettä, saattaa olla tarpeen antaa hänelle glukagoniruiske lihakseen alhaisen verensokerin korjaamiseksi. Lääkärisi tai sairaanhoitaja opastaa sinua glukagoniruiskeen antamisessa.

Jos unohdat käyttää INCRELEX-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos annos jää väliin, seuraavan annoksen tulisi olla vastaavasti suurempi. Seuraava annos tulisi ottaa normaalisti, aterian tai välipalan kanssa.

Jos lopetat INCRELEX-valmisteen käytön

INCRELEX-hoidon äkillinen tai ennenaikainen lopettaminen voi heikentää hoidon onnistumista. Kysy lääkäriltäsi neuvoa, ennen kuin lopetat hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Useimmiten esiintyviä INCRELEXin haittavaikutuksia ovat: alhainen verensokeri (hypoglykemia), injektiokohdan reaktiot, kuorsaus, kuulon heikkeneminen, päänsärky ja nielurisojen suurentuminen. INCRELEXin käytön yhteydessä on raportoitu myös vakavia allergisia reaktioita. Jos saat näitä haittavaikutuksia, seuraa alla olevia jokaiseen haittavaikutukseen liittyviä ohjeita.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Vakavat allergiset reaktiot (anafylaksia)
On ilmoitettu, että ne voivat aiheuttaa yleisen nokkosrokon, hengitysvaikeuksia, huimausta, kasvojen ja/tai kurkun turpoamista.
Lopeta INCRELEXin käyttö välittömästi ja ota nopeasti yhteyttä lääkäriin, jos saat vakavan allergisen reaktion.
Paikallisia allergisia reaktioita pistoskohdassa (kutinaa, nokkosrokkoa) on myös ilmoitettu.

Hiustenlähtö (alopesia)
Hiustenlähtöäon myös raportoitu INCRELEXin käytön jälkeen.

Hyvin yleisiä (voi esiintyä useammalla kuin 1:llä henkilöllä 10:stä)
Alhainen verensokeri (hypoglykemia)
INCRELEX saattaa vähentää verensokeria. Alhaisen verensokerin merkkejä ovat: huimaus, väsyneisyys, levottomuus, näläntunne, ärtyisyys, keskittymisvaikeudet, hikoilu, pahoinvointi sekä nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke.

Vaikea hypoglykemia saattaa aiheuttaa tajuttomuutta, kouristuksia tai kuoleman. Lopeta INCRELEXin käyttö välittömästi ja ota nopeasti yhteyttä lääkäriin, jos saat kouristuksia tai menetät tajuntasi.

Jos käytät INCRELEX-valmistetta, sinun pitää välttää vaarallisia toimintoja (kuten kovaa fyysistä rasitusta) 2–3 tunnin ajan INCRELEX-ruiskeen antamisen jälkeen, etenkin INCRELEX-hoidon alussa.

Lääkärisi tai sairaanhoitaja selostaa ennen INCRELEX-hoidon aloittamista, kuinka alhaista verensokeria (hypoglykemiaa) hoidetaan. Sinulla pitää olla aina mukana sokeria esim. appelsiinimehun, glukoosigeelin, makeisten tai maidon muodossa sen varalta, että hypoglykemian oireita ilmenee. Jos vaikean hypoglykemian ilmetessä et reagoi etkä voi juoda sokeripitoisia nesteitä, sinulle on annettava glukagoniruiske. Lääkärisi tai sairaanhoitaja opettaa sinulle glukagoniruiskeen annon. Glukagoni lisää verensokeria. On tärkeää, että sinulla on monipuolinen ruokavalio, joka sisältää valkuaisaineita ja rasvaa, kuten lihaa ja juustoa, sokeripitoisten elintarvikkeiden lisäksi.

Nielurisojen suurentuminen
INCRELEX saattaa suurentaa nielurisoja. Nielurisojen suurentumisen merkkejä ovat: kuorsaus, hengitys- tai nielemisvaikeudet, uniapnea (tila, jossa hengitys lakkaa ajoittain nukkuessa) tai nesteen kertyminen välikorvaan tai korvatulehdukset. Uniapnea voi aiheuttaa huomattavaa uneliaisuutta päiväsaikaan. Ota yhteys lääkäriin, jos nämä oireet vaivaavat sinua. Nielurisatulehdusta on myös esiintynyt. Lääkärin on aika ajoin tarkastettava nielurisat. Nenäkäytävien turvotusta, kateenkorvan ja imusolmukkeiden suurenemista on myös havaittu INCRELEX-hoidon aikana.

Kuulon heikkeneminen
Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee kuulo-ongelmia.

Injektiokohdan hypertrofia (kudosinjektiokohdassa laajenee)
Näitä voidaan välttää vaihtamalla ruiskeen antopaikkaa joka kerta.

Yleisiä (voi esiintyä 1:llä henkilöllä 10:stä)
Kallonsisäisen paineen nousu (paineen lisääntyminen aivoissa)
INCRELEX saattaa joskus aiheuttaa ohimenevää paineen lisääntymistä aivoissa. Kallonsisäisen paineen nousun oireita voivat olla näkömuutokset, päänsärky ja pahoinvointi, ja/tai oksentelu. Ilmoita lääkärillesi välittömästi, jos sinulla on näitä oireita. Lääkäri voi tarkastaa, onko kallonsisäinen paine noussut. Jos paine on noussut, lääkäri voi väliaikaisesti vähentää INCRELEX-annosta tai keskeyttää hoidon. INCRELEX-hoito saatetaan aloittaa uudelleen, kun paineennousu on saatu kuriin.

Sydämen poikkeavuudet
Joidenkin INCRELEX-hoitoa saavien potilaiden sydämen kaikukuvauksessa havaittiin sydänlihaksen paksuuntumista. Lääkärisi voi tehdä sydämen kaikukuvauksen ennen INCRELEX-hoidon aloittamista, sen aikana ja sen jälkeen.

Nopeaa sykettä ja sydänläppien poikkeavuutta on myös ilmoitettu esiintyneen INCRELEX-hoidon aikana.

Korkeaan kuumeeseen liittyvät kohtaukset (kuumeiset kohtaukset)
Kuumeeseen liittyviä kohtauksia on havaittu INCRELEX-hoidon yhteydessä.

Verensokerin nousu (hyperglykemia)
Verensokerin nousua on havaittu INCRELEX-hoidon yhteydessä.

Skolioosin paheneminen (nopean kasvun aiheuttama)
Jos sinulla on skolioosia, sinut on tutkittava usein selkärangan kaarevuuden lisääntymisen varalta. INCRELEX-hoidon aikana on myös ilmennyt nivelten tai lihasten kipua ja jäykkyyttä sekä leuan epämuodostumista.

Infektiot
Suun, nielun ja ylähengitysteiden infektioita (tulehduksia) on havaittu INCRELEX-hoitoa saavilla lapsilla. Tällaisiin infektioihin voi liittyä kuumetta.

Munuaiset
Potilailla on raportoitu esiintyneen munuaiskiviä, joihin on liittynyt kipuja ja munuaisten turvotusta.

Sukupuolielimet
Rintojen suurentumista sekä munasarjarakkuloita on havaittu.

Ruoansulatuselimistö
Mahakipuja, nielemisvaikeuksia, röyhtäilyä ja oksentelua on ilmennyt INCRELEX-hoidon aikana. On myös raportoitu painonnousua/lihavuutta sekä veren rasvapitoisuuden ja maksaentsyymipitoisuuksien suurenemista.

Ihon ja hiusten muutokset
Ihon paksunemista, iholuomia ja -polyyppeja ja poikkeavaa hiusten rakennetta on havaittu INCRELEX-hoidon aikana.

Injektiokohdan reaktiot
Reaktioita kuten kipua, mustelmia ja turvotusta on ilmoitettu INCRELEX-hoidon yhteydessä. Injektiokohdan reaktioita voidaan välttää vaihtamalla ruiskeen antopaikkaa joka kerta.

Muita yleisiä haittavaikutuksia, joita on ilmennyt INCRELEX-hoidon aikana ovat levottomat jalat, rintakipu, masennus, unikauhukohtaus, hermostuneisuus, epänormaali käytös ja desorientaatio (ajan ja paikan tajun hämärtymä).

5. INCRELEX-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.
Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
Ensimmäisen käyttökerran jälkeen injektiopulloa voidaan säilyttää 30 päivän ajan 2 °C – 8 °C:ssa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä INCRELEX sisältää
- Vaikuttava aine on mekasermiini. Yksi ml sisältää 10 mg mekasermiinia. Yksi injektiopullo sisältää 40 mg mekasermiinia.
- Muut aineet ovat: bentsyylialkoholi, natriumkloridi, polysorbaatti 20, väkevä etikkahappo, natriumasetaatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

INCRELEX on kirkas ja väritön injektioneste, liuos (injektio), joka toimitetaan tulpalla ja tiivisteellä suljetussa lasisessa injektiopullossa. Injektiopullo sisältää 4 ml nestettä.

Pakkauskoko: yksi injektiopullo.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Ipsen Pharma
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Ranska

Valmistaja:
Beaufour Ipsen Industrie
Rue d'Ethe Virton
28100 Dreux
Ranska

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien,
Luxembourg/Luxemburg
Ipsen NV
Guldensporenpark 87
B-9820 Merelbeke
België /Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia
Ipsen SpA
Via A. Figino, 16
I-20156 Milano
Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

România, България
Ipsen Pharma
Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ
Sector 1, 010623, Bucureşti,
România
Tel/Тел.: + 40 (021) 231 27 20

Latvija
Ipsen Pharma
Bauskas 58
Riga LV 1004
Tel: +371 67622233

Česká republika
Ipsen Pharma
Evropská 136/810
CZ-160 00 Praha 6
Tel: + 420 242 481 821

Lietuva
Ipsen Pharma Lietuvos filialas
Betygalos g. 2,
LT-47183 Kaunas
Tel. + 370 37 337854

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
SE - 164 51 Kista
Sverige/Ruotsi/Svíþjóð
Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Magyarország
Ipsen Pharma SAS Magyarországi
Kereskedelmi Képviselet
Árbóc utca 6.
H-1133 Budapest
Tel: +36 1 555 5930

Deutschland, Österreich
Ipsen Pharma GmbH
Willy-Brandt-Str. 3
D-76275 Ettlingen
Tel: + 49 7243 184-80

Nederland
Ipsen Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33 B
NL-2132 LS Hoofddorp
Tel: + 31 23 55 41 600

Eesti
ESTOBIIN OÜ
Udeselja 4-4
EE-11913 Tallinn
Tel: +372 51 55 810

Polska
Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II29
PL-00-867 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta
Ipsen EΠΕ
Αγ. Δημητρίου 63
Άλιμος
GR-17456 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

Portugal
Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.
Alameda Fernão Lopes, no 16-11o, Miraflores
P-1495 - 190 Algés
Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España
Ipsen Pharma S.A.
Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel: + 34 - 936 - 858 100

Slovenija
PharmaSwiss d.o.o
Dolenjska cesta 242c
SI-1000 Ljubljana
Tel: + 386 1 236 47 00

France
Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00

United Kingdom
Ipsen Ltd.
190 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3XE
Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00

Ireland
Ipsen Pharmaceuticals Ltd.
7 Upper Leeson Street
IRL-Dublin 4
Tel: + 353 - 1 - 668 1377

Slovenská republika
Liek s.r.o.
Hviezdoslavova 19
SK-90301 Senec
Tel: + 421 245 646 322

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.8.2012

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein.
Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa sairauden harvinaisuuden vuoksi.
Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot tästä lääkkeestä ja tarvittaessa päivittää tämän pakkausselosteen.

Muut tiedonlähteet


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavana Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/ . Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÄYTTÖOHJEET

INCRELEX annetaan steriileillä kertakäyttöisillä ruiskuilla ja injektioneuloilla, jotka ovat saatavina lääkäriltä/apteekista/sairaanhoitajalta. Ruiskujen tilavuuden on oltava niin pieni, että määrätty annos voidaan vetää injektiopullosta kohtuullisen tarkasti.

Annoksen valmistelu:
1. Pese kädet, ennen kuin alat valmistella INCRELEX-valmistetta ruiskettasi tai lapsesi ruisketta
varten.

2. Anna ruiske aina uudella kertakäyttöisellä neulalla ja ruiskulla. Käytä ruiskua ja neulaa vain yhden kerran. Hävitä ne määräysten mukaisesti teräville välineille tarkoitettuun säiliöön (kuten biovaarallisille jätteille tarkoitettuun säiliöön), kovaan muovisäiliöön (kuten pesuainepulloon) tai metallisäiliöön (kuten tyhjään kahvipurkkiin). Älä koskaan anna neuloja tai ruiskuja muiden henkilöiden käyttöön.

3. Tarkista, että liuos on kirkasta ja väritöntä. Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (joka on mainittu etiketissä ja tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää) tai jos liuos on sameaa tai jos näet liuoksessa hiukkasia. Jos pullo jäätyy, hävitä se määräysten mukaisesti. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista.

4. Jos otat käyttöön uuden pullon, irrota suojakorkki. Älä poista kumitulppaa.

5. Pyyhi kumitulppa spriillä kostutetulla sideharsolla, jottei injektiopulloon pääse bakteereja, kun neula työnnetään pulloon useita kertoja (ks. Kuva 1).

Kuva 1: Pyyhi tulppa spriillä

6. Ennen kuin työnnät neulan injektiopulloon, vedä työntövartta taaksepäin vetääksesi ilmaa ruiskuun määrätyn annoksen verran. Työnnä neula kumitulpan läpi injektiopulloon ja työnnä työntövarrella ilmaa ruiskusta injektiopulloon (ks. Kuva 2).

Kuva 2: Työnnä ilmaa injektiopulloon

7. Anna ruiskun jäädä injektiopulloon ja käännä ruisku ja injektiopullo ylösalaisin. Pidä ruiskua ja injektiopulloa tukevassa otteessa (ks. Kuva 3).


Kuva 3: Valmistele ulosvetoa varten

8. Tarkista, että neulan kärki on liuoksessa (ks. Kuva 4). Vedä työntövarresta, jotta saat tarvittavan annoksen ruiskuun (ks. Kuva 5).


Kuva 4: Neulankärki liuoksessa


Kuva 5: Vedä tarvittava annos

9. Ennen kuin otat neulan pois injektiopullosta, tarkista, ettei ruiskussa ole ilmakuplia. Jos ruiskussa on ilmakuplia, pidä injektiopulloa ja ruiskua pystysuorassa ja naputa ruiskun sivua, kunnes ilmakuplat nousevat pintaan. Työnnä ilmakuplat ulos työntövarrella ja vedä nestettä takaisin, kunnes olet saanut tarvittavan annoksen (ks. Kuva 6).


Kuva 6: Poista ilmakuplat ja täytä ruisku uudelleen

Irrota neula injektiopullosta ja laita suojakorkki takaisin. Älä anna neulan koskettaa mitään. Olet nyt valmis antamaan ruiskeen (ks. Kuva 7).


Kuva 7: Valmis ruiskeen antoon

Ruiskeen antaminen:

Anna INCRELEX-ruiske lääkärisi ohjeiden mukaisesti.
Älä anna ruisketta, jos et kykene syömään juuri ennen ruiskeen antoa tai heti sen jälkeen.

1. Päätä ruiskeen antopaikka: olkavarsi, reisi, pakara tai vatsa (ks. seuraava kuva). Ruiskeen antopaikka on vaihdettava jokaisen ruiskeen jälkeen (vuorottele antopaikkaa).

2. Puhdista antopaikan iho spriillä tai saippualla ja vedellä. Antopaikan on oltava kuiva ennen
ruiskeen antamista.

3. Nipistä ihoa hieman. Vie neula ihon alle lääkärisi neuvon mukaisesti. Vapauta iho (ks. Kuva A).


Kuva A: Nipistä ihoa hieman ja anna ruiske ohjeen mukaisesti

4. Työnnä ruiskun työntövartta niin pitkälle kuin se menee. Tarkista, että olet antanut kaiken
liuoksen. Vedä neula suoraan ulos ja paina hieman ruiskeen antopaikkaa sideharsolla tai
vanutupolla muutaman sekunnin ajan.Älä hiero antopaikkaa (ks. Kuva B).


Kuva B: Paina (älä hiero) sideharsolla tai vanutupolla.

5. Noudata lääkärisi ohjeita neulan ja ruiskun hävittämisestä. Älä aseta ruiskunsuojusta uudelleen
paikalleen. Käytetty neula ja ruisku on asetettava terävien esineiden säiliöön
(esim. tartuntavaarallisten esineiden säiliö), kovaan muovisäiliöön (esim. pesuainepullo) tai
metallisäiliöön (esim. tyhjä kahvipurkki). Nämä säiliöt on suljettava ja hävitettävä määräysten
mukaisesti, kuten lääkäri on kertonut.

Yrityksen yhteystiedot:

Ipsen AB
Kista Science Tower, Färögatan 33
SE - 164 51 Kista
Sweden

puh. +46 8 451 60 00
faksi +46 8 451 60 01

info.se@ipsen.com

http://www.ipsen.com