MIRTATSAPIINI ENNAPHARMA 15 mg ja 45 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE

Mirtatsapiini Ennapharma 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen.
Mirtatsapiini Ennapharma 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Mirtatsapiini Ennapharma 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Mirtatsapiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Mirtatsapiini Ennapharma on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja
3. Miten Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Mirtatsapiini Ennapharma tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ MIRTATSAPIINI ENNAPHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

• Mirtatsapiini kuuluu masennuslääkkeiden ryhmään.
• Mirtatsapiinia käytetään masennustilojen hoitoon.


2. ENNEN KUIN OTAT MIRTATSAPIINI ENNAPHARMA TABLETTEJA

Älä ota Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja:
- jos olet allerginen (yliherkkä) mirtatsapiinille tai jollekin muulle Mirtatsapiini Ennapharma tabletin sisältämälle aineelle. Jos olet, keskustele lääkärin kanssa mahdollisimman pian, ennen lääkkeen ottamista.
- jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt (viimeisen kahden viikon aikana) lääkkeitä, joita kutsutaan monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO-estäjät).

Ole erityisen varovainen Mirtatsapiini Ennapharma tablettien suhteen:

Käyttö lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla
Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja ei normaalisti tulisi käyttää lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. Lisäksi on hyvä tietää, että alle 18-vuotiailla potilailla tiettyjen haittavaikutusten, kuten itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten sekä vihamielisyyden riski (pääasiassa aggressiivisuus, vastustava käyttäytyminen ja viha) on suurentunut, kun he käyttävät tämän ryhmän lääkkeitä. Lääkäri voi silti määrätä Mirtatsapiini Ennapharmaa alle 18-vuotiaalle potilaalle katsoessaan sen olevan parhaiten potilaan etujen mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Mirtatsapiini Ennapharmaa alle 18-vuotiaalle potilaalle ja haluat keskustella asiasta, ota uudelleen yhteyttä lääkäriin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos alle 18-vuotiaalla Mirtatsapiini Ennapharmaa käyttävällä potilaalla esiintyy jokin edellä mainituista oireista tai jos jokin näistä oireista pahenee. Lisäksi mirtatsapiinin pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen paheneminen
Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:
-jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
-jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Lisäksi ole erityisen varovainen Mirtatsapiini Ennapharman suhteen
• jos sinulla on tai on koskaan ollut seuraavia sairauksia
→ Kerro lääkärillesi näistä sairauksista ennen Mirtatsapiini Ennapharman ottamista, mikäli et ole vielä kertonut.
- kouristuskohtauksia (epilepsia). Jos sinulle ilmaantuu kouristuskohtauksia tai kohtaukset tihenevät,
keskeytä lääkitys ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin;
- maksasairaus, mukaanlukien keltatauti. Jos sinulle ilmaantuu keltaisuutta, keskeytä lääkitys ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin;
- munuaissairaus;
- sydänsairaus tai matala verenpaine;
- skitsofrenia. Jos psykoottisia oireita, kuten vainoharhaisia ajatuksia esiintyy useammin tai ne
pahenevat, ota heti yhteyttä lääkäriin;
- maanis-depressiivisyys (vaihdellen kohonnut mieliala/yliaktiivinen jakso ja masentuneen mielialan
jakso). Jos mielialasi kohoaa voimakkaasti tai tunnet itsesi ylikiihtyneeksi, keskeytä lääkitys
ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin;
- diabetes (sinun täytyy ehkä muuttaa insuliiniannosta tai muuta diabeteslääkitystä);
- silmäsairaus, kuten kohonnut silmänpaine (glaukooma);
- virtsaamisvaikeutta, joka johtuu mahdollisesti eturauhasen suurentumisesta.

• Jos sinulle ilmaantuu tulehduksen oireita, kuten selittämätöntä korkeaa kuumetta, kurkkukipua ja suun
haavaumia.
→ Keskeytä lääkitys ja keskustele välittömästi lääkärisi kanssa mahdollisen verikokeen
ottamisesta. Harvinaisissa tapauksissa nämä oireet voivat olla merkkejä verisolujen tuotannon
häiriöistä luuytimessä. Joskin harvinaisia, nämä oireet ilmenevät yleisimmin 4-6 hoitoviikon jälkeen.
• jos olet iäkäs. Saatat olla herkempi masennuslääkkeiden haittavaikutuksille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät (tai suunnittelet käyttäväsi) jotain seuraavan listan lääkkeistä.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Älä käytä Mirtatsapiini Ennapharmaa samanaikaisesti:
• monoamiinioksidaasin estäjien (MAO-estäjien) kanssa. Myöskään älä käytä Mirtatsapiini Ennapharmaa kahteen viikkoon MAO-estäjähoidon lopettamisen jälkeen. Jos lopetat Mirtatsapiini Ennapharma-lääkityksen, älä käytä MAO-estäjiä kahteen viikkoon lopettamisen jälkeen.
MAO-estäjiä ovat esim. moklobemidi, tranyylisypromiini (molemmat ovat masennuslääkkeitä) ja
selegiliini (Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke).

Ole varovainen, jos käytät Mirtatsapiini Ennapharmaa samanaikaisesti
• muiden masennuslääkkeiden kuten SSRI:iden, venlafaksiinin ja L-tryptofaanin tai triptaanien
(käytetään migreenin hoitoon), tramadolin (kipulääke), linetsolidin (antibiootti), litiumin (käytetään
joidenkin psykiatristen tilojen hoitoon) ja mäkikuisma-valmisteiden (kasvirohdosvalmiste
masennukseen) kanssa. Hyvin harvoin mirtatsapiini yksinään tai yhdessä näiden lääkkeiden kanssa voi johtaa niin sanottuun serotoniinioireyhtymään. Tämän oireyhtymän oireita ovat muun muassa:
selittämätön kuume, hikoilu, nopeutunut sydämen syke, ripuli, (hallitsemattomat) lihassupistukset,
lihasvärinä, ylivilkkaat refleksit, levottomuus, mielialan muutokset ja tajuttomuus. Jos sinulla esiintyy
jokin näiden oireiden yhdistelmä, keskustele asiasta välittömästi lääkärisi kanssa.
• masennuslääke nefatsodonin kanssa. Se voi suurentaa mirtatsapiinin pitoisuutta veressäsi. Kerro
lääkärillesi, jos käytät tätä lääkettä. Mirtatsapiini Ennapharman annoksen pienentäminen voi olla tarpeen tai kun nefatsodonihoito lopetetaan, Mirtatsapiini Ennapharman annosta voidaan joutua jälleen suurentamaan.
• levottomuuteen tai unettomuuteen käytettävien lääkkeiden kuten bentsodiatsepiinien kanssa;
skitsofreniaan käytettävien lääkkeiden kuten olantsapiinin kanssa;
allergiaan käytettävien lääkkeiden kuten setiritsiinin kanssa;
vaikean kivun hoitoon käytettävien lääkkeiden kuten morfiinin kanssa.
Kyseisiä valmisteita samanaikaisesti Mirtatsapiini Ennapharman kanssa käytettäessä Mirtatsapiini Ennapharma voi voimistaa näiden lääkkeiden aiheuttamaa rauhoittavaa vaikutusta.
• tulehduksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa; bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon
käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten erytromysiini); sienten aiheuttamien tulehdusten hoitoon
käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten ketokonatsoli) ja HIVin/AIDSin hoitoon käytettävien
lääkkeiden kanssa (kuten HIV-proteaasin estäjät).
simetidiinin kanssa (tiettyjen ruuansulatushäiriöiden hoitoon tarkoitettu lääke)
Samanaikaisesti Mirtatsapiini Ennapharman kanssa käytettäessä nämä lääkkeet voivat suurentaa mirtatsapiinin pitoisuutta veressäsi. Kerro lääkärillesi, jos käytät näitä lääkkeitä. Mirtatsapiini Ennapharman annoksen pienentäminen voi olla tarpeen, tai kun kyseinen lääkitys lopetetaan, Mirtatsapiini Ennapharman annosta voidaan joutua jälleen suurentamaan.
• epilepsian hoitoon käytettävien lääkkeiden kuten karbamatsepiinin ja fenytoiinin kanssa;
tuberkuloosin hoitoon käytettävien lääkkeiden kuten rifampisiinin kanssa.
Samanaikaisesti Mirtatsapiini Ennapharman kanssa käytettäessä nämä lääkkeet voivat pienentää mirtatsapiinin pitoisuutta veressäsi. Kerro lääkärillesi, jos käytät näitä lääkkeitä. Mirtatsapiini Ennapharman annoksen suurentaminen voi olla tarpeen, tai kun kyseinen lääkitys lopetetaan, Mirtatsapiini Ennapharman annosta voidaan joutua jälleen pienentämään.
• veren hyytymistä estävien lääkkeiden kuten varfariinin kanssa.
Mirtatsapiini voi voimistaa varfariinin vaikutusta veressä. Kerro lääkärillesi, jos käytät tätä lääkettä.
Mikäli näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti, lääkäriä on neuvottu seuraamaan veriarvojasi huolellisesti.

Mirtatsapiini Ennapharma tablettien otto ruuan ja juoman kanssa:
Alkoholin käyttö Mirtatsapiini Ennapharma-hoidon aikana saattaa aiheuttaa uneliaisuutta. Sinua kehotetaan olemaan juomatta alkoholia.
Mirtatsapiini Ennapharma voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Mirtatsapiinin käytöstä raskauden aikana on vain vähän kokemusta. Saadut kokemukset eivät osoita riskin suurenemista. Varovaisuutta tule kuitenkin noudattaa käytettäessä valmistetta raskauden aikana. Jos käytät Mirtatsapiini Ennapharmaa, ja tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta, kysy lääkäriltä, voitko jatkaa valmisteen käyttöä. Jos käytät Mirtatsapiini Ennapharmaa vauvan syntymään asti tai hieman ennen syntymää, vauvaa tulee valvoa mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Mirtatsapiini Ennapharmaa. Käytettäessä raskauden aikana, samankaltaiset lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Kysy lääkäriltä, voitko imettää Mirtatsapiini Ennapharma-hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö:
Mirtatsapiini Ennapharma saattaa heikentää tarkkaavaisuuttasi ja keskittymiskykyäsi. Varmista, että nämä kyvyt eivät ole heikentyneet ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Tärkeää tietoa Mirtatsapiini Ennapharma tabletin sisältämistä aineista:
Mirtatsapiini Ennapharma sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN MIRTATSAPIINI ENNAPHARMA TABLETTEJA OTETAAN

Ota Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon otetaan
Tavallinen aloitusannos on 15 mg tai 30 mg vuorokaudessa. Lääkäri saattaa neuvoa sinua suurentamaan annosta muutaman päivän kuluttua sinulle sopivaan annokseen (15 mg – 45 mg). Annos on yleensä sama kaikille ikäryhmille. Jos olet iäkäs tai jos sinulla on munuais- tai maksasairaus, lääkäri saattaa muuttaa annosta.

Milloin Mirtatsapiini Ennapharmaa otetaan
Ota Mirtatsapiini Ennapharma samaan aikaan joka päivä, mieluiten kerta-annoksena ennen nukkumaan menoa. Lääkäri saattaa kuitenkin neuvoa sinua ottamaan Mirtatsapiini Ennapharmaa kaksi kertaa vuorokaudessa, aamulla ja ennen nukkumaan menoa. Suurempi annos tulee ottaa juuri ennen nukkumaan menoa.
Tabletit otetaan suun kautta, pureskelematta, veden tai mehun kanssa.

Koska voit odottaa voivasi paremmin
Mirtatsapiini Ennapharma alkaa yleensä vaikuttaa 1-2 viikon kuluttua ja 2-4 viikon kuluttua voit alkaa tuntea voivasi paremmin.

On tärkeää, että ensimmäisten hoitoviikkojen aikana keskustelet lääkärin kanssa Mirtatsapiini Ennapharman vaikutuksista.
→ Keskustele lääkärin kanssa 2-4 viikon kuluttua hoidon aloituksesta siitä, miten lääke on vaikuttanut sinuun.
Jos et tunne oloasi paremmaksi, lääkäri saattaa suurentaa annosta. Siinä tapauksessa keskustele lääkärin kanssa uudestaan 2-4 viikon kuluttua annoksen suurentamisesta.

Mirtatsapiini Ennapharma-hoitoa pitää yleensä jatkaa vielä 4 – 6 kuukautta sen jälkeen, kun masennukseen liittyvät oireet ovat hävinneet.

Jos otat enemmän Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja kuin sinun pitäisi:
Jos sinä tai joku muu on ottanut liikaa Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (p. 09-471 977). Tavallisimmat oireet yliannostuksessa, johon ei liity muiden lääkkeiden tai alkoholin ottamista, ovat uneliaisuus, sekavuus ja sydämen sykkeen tihentyminen.

Jos unohdat ottaa Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja
Jos lääkityksesi on määrätty otettavaksi kerran päivässä
• jos olet unohtanut ottaa Mirtatsapiini Ennapharma-annoksen, älä ota unohtunutta annosta, vaan jätä se väliin. Ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Jos lääkityksesi on määrätty otettavaksi kahdesti päivässä
• jos unohdit ottaa aamuannoksen, ota se yhdessä ilta-annoksen kanssa.
• jos unohdit ottaa ilta-annoksen, älä ota sitä seuraavan aamuannoksen kanssa; jätä se väliin ja jatka hoitoa ottamalla normaalit aamu- ja ilta-annoksesi.
• jos olet unohtanut ottaa molemmat annokset, älä yritä korvata unohtuneita annoksia. Jätä unohtuneet annokset ottamatta ja jatka lääkitystä seuraavana päivänä ottamalla normaalit aamu- ja ilta-annokset.

Jos lopetat Mirtatsapiini Ennapharman käytön
→ Lopeta Mirtatsapiini Ennapharma-hoito ainoastaan neuvoteltuasi lääkärisi kanssa..
Jos lopetat hoidon liian aikaisin, masennus saattaa palata. Kun tunnet voivasi paremmin, keskustele lääkärin kanssa. Hän päättää, milloin lääkitys voidaan lopettaa.

Älä lopeta Mirtatsapiini Ennapharma-hoitoa yhtäkkisesti vaikka masennuksesi olisikin parantunut. Jos lopetat hoidon yhtäkkiä, sinulle saattaa tulla pahoinvointia, huimausta, kiihtymystä, ahdistusta tai päänsärkyä. Nämä oireet voidaan välttää lopettamalla hoito annosta asteittain pienentämällä. Lääkärisi neuvoo sinulle, miten annosta pienennetään asteittain
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Mirtatsapiini Ennapharmakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut haittavaikutukset ovat todennäköisempiä kuin toiset. Mirtatsapiinin mahdolliset haittavaikutukset on
lueteltu alla ja ne on jaoteltu seuraavasti:
• Hyvin yleinen: esiintyy useammin kuin 1 käyttäjällä 10:stä
• Yleinen: esiintyy 1-10 käyttäjällä 100:sta
• Melko harvinainen: esiintyy 1-10 käyttäjällä 1 000:sta
• Harvinainen: esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta
• Hyvin harvinainen: esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta
• Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Hyvin yleiset:
• ruokahalun lisääntyminen ja painon nousu
• uneliaisuus tai väsymys
• päänsärky
• suun kuivuminen

Yleiset:
• horros
• huimaus
• vapina
• pahoinvointi
• ripuli
• oksentelu
• ihottuma tai iho-oireiden puhkeaminen (rokkoihottuma)
• kipu nivelissä (artralgia) tai lihaksissa (myalgia)
• selkäkipu
• huimaus tai pyörrytys noustaessa nopeasti seisomaan (ortostaattinen hypotensio)
• nesteen kertymisestä johtuva (tavallisesti nilkkojen tai jalkojen) turvotus (edeema)
• väsymys
• vilkkaat unet
• sekavuus
• ahdistuneisuus
• unihäiriöt

Melko harvinaiset:
• mielialan liiallinen kohoaminen (mania)
→ Keskeytä hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
• epänormaalit ihoaistimukset, esim. polttava tunne, kirvely, kutina tai pistely (tuntoharha)
• levottomat jalat
• pyörtyminen (synkopee)
• puutumisen tunnetta suussa (suun hypoestesia)
• matala verenpaine
• painajaiset
• ahdistuneisuuden tunne, johon liittyy voimakas liikkumisen tarve
• aistiharhat
• pakonomainen liikkumisen tarve

Harvinaiset:
• silmien tai ihon keltaisuus; tämä voi olla oire maksan toimintahäiriöstä (keltatauti).
→ Keskeytä hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
• lihasnykäykset tai -supistukset (myoklonus)

Tuntematon:
• tulehduksen oireet, kuten äkillinen selittämätön korkea kuume, kurkkukipu ja suun haavaumat
(agranulosytoosi).
→ Keskeytä hoito ja ota heti yhteys lääkäriisi verikokeen ottamiseksi.
Harvinaisissa tapauksissa mirtatsapiini voi aiheuttaa häiriöitä verisolujen tuotannossa (luuydindepressio).
Joidenkin henkilöiden vastustuskyky voi heikentyä, koska mirtatsapiini voi pienentää tilapäisesti
valkosolujen määrää (granulosytopenia). Mirtatsapiini voi myös harvoin aiheuttaa puna- ja valkosolujen
ja verihiutaleiden puutosta (aplastinen anemia) tai verihiutaleiden puutosta (trombosytopenia) tai
valkosolujen määrän lisääntymistä (eosinofilia).
• epileptinen kohtaus (kouristuskohtaus).
→ Keskeytä hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
• yhdistelmä erilaisia oireita, kuten selittämätön kuume, hikoilu, tihentynyt sydämen syke, ripuli,
(hallitsemattomat) lihassupistukset, väristykset, ylivilkkaat refleksit, levottomuus, mielialan
muutokset ja tajuttomuus. Hyvin harvinaisissa tapauksissa nämä voivat olla merkkejä
serotoniinioireyhtymästä.
→ Keskeytä hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
• Ajatukset itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta
→ Ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai mene heti sairaalaan.
• poikkeavia tuntemuksia suussa (suun parestesia)
• suun turvotus (suun edeema)
• hyponatremia
• antidiureettisen hormonin epäasianmukainen erittyminen

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. MIRTATSAPIINI ENNAPHARMA TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä Mirtatsapiini Ennapharma tabletteja ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä viittaa kuukauden viimeiseen päivään.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Mirtatsapiini Ennapharma sisältää

- Vaikuttava aine on mirtatsapiini. Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg/30 mg/45 mg mirtatsapiinia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni K-30, piidioksidi (kolloidinen, vedetön), magnesiumstearaatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli 400, makrogoli 6000, 15 mg:n ja 30 mg:n tabletit: keltainen rautaoksidi (E 172), 30 mg:n tabletit: punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit, 15 mg: keltaisia, pyöreitä tabletteja. Tabletin toisella puolella on jakouurre. Jakouurteen toinen sivu on merkitty numerolla “9” ja toinen numerolla “3”. Tabletin toinen puoli on merkitty numerolla ”7206”. Tabletti voidaan puolittaa.

Tabletit, 30 mg: punaruskeita, pyöreitä tabletteja. Tabletin toisella puolella on jakouurre. Jakouurteen toinen sivu on merkitty numerolla “9” ja toinen numerolla “3”. Tabletin toinen puoli on merkitty numerolla ”7207”. Tabletti voidaan puolittaa.

Tabletit, 45 mg: valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä tabletteja. Tabletin toinen puoli on merkitty numerolla “93” ja toinen numerolla ”7208”.

Pakkauskoot:
Tabletit, 15 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 70 ja 100 tablettia.
Tabletit, 30 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 ja 200 (2 x 100) tablettia.
Tabletit, 45 mg: 20, 28, 30, 50, 60, 100 ja 200 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Ennapharma Oy
PL 146
04201 Kerava
Suomi

Valmistaja:
TEVA UK Limited
Brampton Rd, Hampden Park Eastbourne,
East Sussex, Englanti BN 22 9AG

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 20.5.2010

Yrityksen yhteystiedot:

Oy Verman Ab
Kauppakaari 2, PL 146
04201 KERAVA

puh. (09) 279 82750
faksi (09) 2798 2755

etunimi.sukunimi@enna.fi

http://www.enna.fi